Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, αναμορφώνεται το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών.

Κατατέθηκε στην βουλή το σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, αναμορφώνεται το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών (α.ν.2190/1920, όπως ισχύει).

Το νέο πλαίσιο που αναθεωρεί πλήρως το νόμο 2190/1920, θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019, και από τη συγκεκριμένη ημερομηνία όπως ορίζει το νομοσχέδιο, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές. Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ονομαστικοποιούνται αυτοδίκαια την 1η Ιανουαρίου 2020.

Καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει την ίδρυση των Α.Ε. καθώς και τις τροποποιήσεις του καταστατικού τους.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

-Προβλέπεται ότι, η Α.Ε. μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα (ιδρυτές), ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο, και να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο που περιέχει το καταστατικό, ή με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό.

-Προβλέπεται επίσης, ότι η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο, στηριζόμενη σε τροποποίηση του καταστατικού που δεν έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα, είναι μεν επιτρεπτή, παράγει όμως αποτελέσματα από τη συντέλεση της δημοσιότητας και εφεξής.

-Μεταξύ άλλων ορίζονται, το περιεχόμενο του καταστατικού μιας Α.Ε., ο τρόπος σχηματισμού της επωνυμίας της, η διάρκειά της (που μπορεί να είναι, είτε ορισμένου, είτε απεριορίστου χρόνου) η διαδικασία και το είδος του ελέγχου ίδρυσης της Α.Ε. (νομιμότητας ή πληρότητας), κ.ά..