Καθαρά κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties στο α’ τρίμηνο

Καθαρά κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties στο α’ τρίμηνο

Τα διαθέσιµα του οµίλου, την 31η Μαρτίου 2015, ανήλθαν στα 155 εκατ. ευρώ.

Στα 10,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το πρώτο τρίµηνο του 2015 έναντι καθαρών κερδών 15,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα καθαρά κέρδη, µη συµπεριλαµβανοµένων των κερδών από αποτίµηση, καθώς και της αρνητικής υπεραξίας, ανήλθαν στα 10,3 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών µεγεθών του οµίλου, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015, σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

Τα έσοδα από µισθώµατα παρουσιάζουν αύξηση κατά 32% (13,9 εκατ. ευρώ έναντι 10,5 εκατ. ευρώ), λόγω της ενσωµάτωσης των εσόδων προερχοµένων από τις νέες επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 2014. Η µείωση τόσο των χρεωστικών τόκων (0,49 εκατ. ευρώ έναντι 0,54 εκατ. ευρώ) όσο και των πιστωτικών τόκων (0,25 εκατ. ευρώ έναντι 2,30 εκατ. ευρώ) οφείλεται στη µείωση των χρησιµοποιούµενων κεφαλαίων και των επιτοκίων.

Από την απόκτηση ακινήτου (καταστήµατος) στο Ηράκλειο Κρήτης, την 19η Μάρτιου 2015, προέκυψαν κέρδη από αναπροσαρµογή ποσού 0,3 εκατ. ευρώ. Το καταβληθέν τίµηµα για την απόκτηση του ακινήτου ανήλθε στα 8,5 εκατ. ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένων εξόδων απόκτησης ποσού 0,06 εκατ. ευρώ), ενώ, σύµφωνα µε σχετική εκτίµηση που διενήργησαν ανεξάρτητοι εκτιµητές, κατά την ηµεροµηνία απόκτησης, η εκτιµηθείσα αξία του ακινήτου ανερχόταν σε ποσό 8,8 εκατ. ευρώ.

Οι φόροι αυξήθηκαν κατά 50% (1,5 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ), λόγω της ενσωµάτωσης στον υπολογισµό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) των επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2014.

Οι βασικοί δείκτες του οµίλου διαµορφώνονται, ως εξής:

∆είκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις): 9,6x

∆ανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 7%

∆ανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε ακίνητα: 8%

Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 10,3 εκατ. ευρώ

Τα διαθέσιµα του οµίλου, την 31η Μαρτίου 2015, ανήλθαν στα 155 εκατ. ευρώ από 185 εκατ. ευρώ, την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν στα 63 εκατ. ευρώ από 64 εκατ. ευρώ, την 31η ∆εκεµβρίου 2014. Η µείωση των διαθεσίµων οφείλεται, κυρίως, στη διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού 30,4 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014, καθώς και από την απόκτηση του ως άνω αναφερόµενου ακινήτου.

Την 31η Μαρτίου 2015, η εσωτερική αξία του ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 836 εκατ. ευρώ ή 8,26 ευρώ ανά µετοχή.