Καθαρά κέρδη 3,58 εκατ. ευρώ για την Flexopack στο εξάμηνο του 2018

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41,841 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,22%.

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου της Flexopack στη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου της χρήσης 2018, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (Α’ Εξάμηνο 2017) έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41,841 εκατ. ευρώ, έναντι 39,390 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,22% και ο εταιρικός σε 36,595 εκατ. ευρώ, έναντι 34,903 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 4,85%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 7,743 εκατ. ευρώ, έναντι 6,578 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,71% και σε εταιρικό επίπεδο σε 7,392 εκατ. ευρώ έναντι 6,666 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,89%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 5,387 εκατ. ευρώ, έναντι 4,657 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 15,68% και για την Εταιρεία σε 5,815 εκατ. ευρώ έναντι 4,750 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 22,42%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 3,582 εκατ. ευρώ, έναντι 3,280 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,21% και για την Εταιρεία σε 4,102 εκατ. ευρώ, έναντι 3,376 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 21,5%.

ε) Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM), ανήλθαν σε 3,582 εκατ. ευρώ, έναντι 3,276 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, αυξημένα κατά 9,34%.