Καθαρά κέρδη 62 εκατ. ευρώ για τη Grivalia Properties

Καθαρά κέρδη 62 εκατ. ευρώ για τη Grivalia Properties

Η εταιρεία αύξησε τα καθαρά της κέρδη το 2015.

Στα 62 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για τη χρήση 2015 έναντι καθαρών κερδών 50 εκατ. ευρώ της περυσινής χρήσης. Τα καθαρά κέρδη, µη συµπεριλαµβανοµένων των κερδών από αποτίµηση, καθώς και της αρνητικής υπεραξίας, ανήλθαν στα 42,2 εκατ. ευρώ έναντι 43,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής χρήσης.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών µεγεθών του οµίλου, κατά τη χρήση 2015, σε σχέση µε πέρυσι, ήταν η ακόλουθη:

Τα έσοδα από µισθώµατα παρουσιάζουν αύξηση κατά 14% (57,6 εκατ. ευρώ έναντι 50,6 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων επενδυτικών ακινήτων που αποκτήθηκαν εντός της χρήσης, καθώς και της ενσωµάτωσης των εσόδων, προερχοµένων από τις επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 2014.

Τόσο οι χρεωστικοί τόκοι (1,81 εκατ. ευρώ έναντι 2,08 εκατ. ευρώ) όσο και οι πιστωτικοί τόκοι (0,38 εκατ. ευρώ έναντι 6,18 εκατ. ευρώ) µειώθηκαν, λόγω των µειωµένων χρησιµοποιούµενων κεφαλαίων και των πτωτικών επιτοκίων.

Τα κέρδη από αναπροσαρµογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 19,75 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,87 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων, κατά την κλειόµενη χρήση, προέκυψε κέρδος από αναπροσαρµογή 19,42 εκατ. ευρώ, ενώ για το υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 πρόκυψε κέρδος ποσού 0,34 εκατ. ευρώ.

Οι φόροι αυξήθηκαν κατά 32% (5,53 εκατ. ευρώ έναντι 4,19 εκατ. ευρώ), λόγω της ενσωµάτωσης των επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2014 στον υπολογισµό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Οι βασικοί δείκτες του οµίλου διαµορφώνονται, ως εξής:
∆είκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις): 6,5x

∆ανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 6%

∆ανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε ακίνητα: 7%

Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 42,2 εκατ. ευρώ

Τα διαθέσιµα του οµίλου, την 31η ∆εκεµβρίου 2015, ανήλθαν σε 112 εκατ. ευρώ από 185 εκατ. ευρώ, την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν σε 59 εκατ. ευρώ από 64 εκατ. ευρώ, την 31η ∆εκεµβρίου 2014. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η µείωση των διαθεσίµων οφείλεται, κυρίως, στη διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού 30,4 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014, στην απόκτηση δύο ακινήτων επένδυσης από την Praktiker Hellas, καθώς, επίσης και στην απόκτηση χαρτοφυλακίου εννέα καταστηµάτων από τη ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΚΗ εντός της κλειόµενης χρήσης. Την 31η ∆εκεµβρίου 2015, η Εσωτερική Λογιστική Αξία του οµίλου (NAV) ανέρχεται στα 882 εκατ. ευρώ ή 8,71 ευρώ ανά µετοχή.