Καθαρά κέρδη 63,1 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties το 2017

Καθαρά κέρδη 63,1 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties το 2017

Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση που ανήλθε στο 139%.

Στα 63,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties, για τη χρήση 2017, έναντι 26,4 εκατ. ευρώ της περυσινής χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 139%.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων από αποτίμηση και προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων, ανήλθαν στα 52,2 εκατ. ευρώ έναντι 46,5 εκατ. ευρώ της περυσινής χρήσης, καταγράφοντας αύξηση 12%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πορεία των βασικών μεγεθών του ομίλου, κατά τη χρήση, σε σχέση με την περυσινή χρήση, ήταν η ακόλουθη:

Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν στα 65 εκατ. ευρώ έναντι 61,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 6%), κυρίως, λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2016, καθώς και των νέων επενδύσεων του 2017.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία διαμορφώθηκαν στα 18,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,6 εκατ. ευρώ. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων, κατά τη διάρκεια της περιόδου, προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού 12,1 εκατ. ευρώ, ενώ από το προϋφιστάμενο χαρτοφυλάκιο προέκυψε κέρδος ποσού 6,8 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 0,99 εκατ. ευρώ έναντι 0,81 εκατ. ευρώ (αύξηση 22%), λόγω της αποδοτικότερης διαχείρισης των διαθεσίμων.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στα 4,18 εκατ. ευρώ έναντι 2,81 εκατ. ευρώ (αύξηση 49%). Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η εν λόγω αύξηση οφείλεται, κυρίως, στην έκδοση από την εταιρεία δύο κοινών, εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού 60 εκατ. ευρώ.

Οι φόροι ακινήτων ανήλθαν στα 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ (αύξηση 5%) και αφορούν, κυρίως, το έξοδο από την επιβολή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Επιπλέον, τα έξοδα φόρων ανήλθαν στα 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ (αύξηση 58%), κυρίως, λόγω της αλλαγής του φορολογικού πλαισίου των ΑΕΕΑΠ».

Οι βασικοί δείκτες του ομίλου διαμορφώνονται, ως εξής:

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 2,4x

Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 13%

Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 14%

Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 34,8 εκατ. ευρώ

Προσαρμοσμένο EBITDΑ: 46,6 εκατ. ευρώ

Τα διαθέσιμα του ομίλου, την 31η Δεκεμβρίου 2017, ανήλθαν στα 54 εκατ. ευρώ από 62 εκατ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2016 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 138 εκατ. ευρώ από 52 εκατ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Την 31η Δεκέμβριου 2017, η Εσωτερική Αξία του ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 907 εκατ. ευρώ ή 8,96 ευρώ ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 9,33 ευρώ ανά μετοχή.