Κεφάλαια 7,6 δισ. ευρώ από την ΕΕ για τον τομέα των μεταφορών

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 16 Φεβρουαρίου.

Τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των μεταφορών με ποσό άνω των 7,6 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου της που υπέβαλε το Νοέμβριο του 2014.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 16 Φεβρουαρίου 2016. Τα αποτελέσματα των προσκλήσεων θα δημοσιευθούν έως το καλοκαίρι του 2016. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί κατόπιν διαγωνισμού, με τη μορφή συγχρηματοδότησης της ΕΕ, μετά από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

Ο Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, δήλωσε: «Οι υποδομές μεταφορών χρειάζονται επειγόντως επενδύσεις και η σημερινή ανακοίνωση για τη χορήγηση ποσού άνω των 7,6 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση βασικών έργων στον τομέα των μεταφορών αποτελεί εξαιρετική είδηση. Προτρέπω τους φορείς υλοποίησης έργων να χρησιμοποιήσουν το νέο Συμβουλευτικό Κέντρο για να διαμορφώσουν κατάλληλα τις προτάσεις τους και να τις υποβάλουν στην Πύλη Έργων που θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο.»

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι από τα 7,6 δισ. ευρώ που θα χορηγηθούν σε έργα μεταφορών, τα 6,5 δισ. ευρώ προορίζονται για έργα στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής (15 κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα), με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το γενικό κονδύλιο (1,1 δισ. ευρώ και για τα 28 κράτη μέλη) περιλαμβάνουν καινοτόμα συστήματα μεταφορών ή συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως το ERTMS (σιδηροδρομικές μεταφορές), το SESAR (αερομεταφορές) ή το RIS (πλωτές μεταφορές). Το κονδύλιο «συνοχής» (6,5 δισ. ευρώ) θα συμπληρώσει τις προτεραιότητες αυτές με βασικά επενδυτικά έργα σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές και οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Τα μέτρα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προτεραιότητας της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας Ενεργειακής Ένωσης με μια μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα.