Κέρδη 115,1 εκατ. ευρώ παρουσίασε η «Εθνική Πανγαία» το 2018

Αύξημένος κατά 2,9% εμφανίζεται ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της «Εθνική Πανγαία» το 2018, ανερχόμενος σε 121,4 εκατ. ευρώ έναντι 117,9 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν από 100,5 εκατ. ευρώ το 2017 σε 101,6 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε 46,3 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 17,2 εκατ. ευρώ το 2017. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη περιόδου του Ομίλου για το 2018 ανήλθαν σε 115,1 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 83,7 εκατ. ευρώ το 2017) καταγράφοντας αύξηση 37,5%.

Την 31η Δεκεμβρίου 2018 το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αποτελούνταν από 349 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.120 χιλ. τ.μ. Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα, δεκατέσσερα ακίνητα είναι στην Ιταλία, δύο στη Ρουμανία, δύο στην Κύπρο και δύο στη Βουλγαρία. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν 1.779 εκατ. ευρώ (31.12.2017: 1.581 εκατ. ευρώ).