Κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ για την Trastor ΑΕΕ

Κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ για την Trastor ΑΕΕ

Ενοποιημένα κέρδη έναντι ζημιών εμφάνισε η Trastor στο εννεάμηνο του 2013.

Σε 1,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη της εισηγμένης εταιρείας Trastor ΑΕΕ Ακίνητης Περιουσίας (κεφάλαια από επιχειρηματική λειτουργίας-Funds from Operation) στο εννεάμηνο του 2013 έναντι 2,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2012.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη εννεαμήνου μετά από φόρους 457.000 ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Οι ζημιές από την αποτίμηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών αποτίμησης 3,86 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2012.

Η πολιτική της εταιρείας στοχεύει στην διατήρηση της κερδοφορίας της σε μακροχρόνιο ορίζοντα, στηριζόμενη στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου της και την περαιτέρω ανάπτυξη του, ώστε να συνεχίσει να δίνει στους μετόχους της υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Παράλληλα, οι προοπτικές των ΑΕΕΑΠ διευρύνονται με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου και προβλέπεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική κτηματαγορά.

Διαβάστε ακόμη: Υποβάθμιση του Χ.Α. από την S&P Dow Jones Indices

Τα συνολικά έσοδα από μισθώματα της εταιρείας ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,3 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αναδιαπραγμάτευση των ενοικίων για τις υφιστάμενες μισθώσεις.

Οι λειτουργικές δαπάνες του εννεαμήνου ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 26% σε σχέση την αντίστοιχη περσινή περίοδο σαν αποτέλεσμα των προσπαθειών για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Η αξία των ακινήτων στις 30.9.2013 ανήλθε σε 78,1 εκατ. ευρώ έναντι 79,3 εκατ. ευρώ της 31/12/2012. Αντίστοιχα την 30.9.2012 η αξία του χαρτοφυλακίου ήταν 82,5 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια του ομίλου είναι μακροπρόθεσμα και ανέρχονται στα 7,4 εκατ. ευρώ ενώ τα διαθέσιμα της εταιρείας στις 30.09.2013 ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: Αλλαγές στο ΔΣ της Eurobank Properties