Κέρδη 1,868 εκατ. ευρώ για την Flexopack στο εννιάμηνο

Αύξηση κατά 1,03% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας.

Στα 1,868 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) της Flexopack, το εννεάμηνο του 2013, έναντι 2,730 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 41,139 εκατ. ευρώ έναντι 40,721 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός στα 40,918 εκατ. ευρώ έναντι 40,413 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 1,03% και 1,25%, αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου στα 5,787 εκατ. ευρώ έναντι 5,675 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,97% και σε εταιρικό επίπεδο στα 5,697 εκατ. ευρώ έναντι 5,571 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,26%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον όμιλο στα 3,477 εκατ. ευρώ έναντι 3,416 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία στα 3,431 εκατ. ευρώ έναντι 3,297 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,79% και 4,06%, αντίστοιχα.

Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον όμιλο στα 1,867 εκατ. ευρώ έναντι 2,740 εκατ. ευρώ, συνεπεία της αύξησης της αναβαλλομένης φορολογικής υποχρεώσεως του ομίλου και της εταιρείας και για την εταιρεία στα 1,818 εκατ. ευρώ έναντι 2,648 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση κατά 873 χιλ. ευρώ, που παρουσίασαν τα ενοποιημένα «κέρδη μετά από φόρους», οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης του ομίλου και της εταιρείας κατά 729 χιλ. ευρώ, η οποία προέκυψε απο την αναπροσαρμογή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας, συνεπεία της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στο 26%, για τη χρήση 2013, από 20%, που ήταν τη χρήση 2012.

Η ανωτέρω επιβάρυνση ποσού 729 χιλ. ευρώ καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο φόρο εισοδήματος και επιβάρυνε εξ’ ολοκλήρου τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2013.

Μη συνυπολογιζομένης της ανωτέρω επίπτωσης στην αναβαλλόμενη φορολογία από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή στο 26% απο 20%, η ποσοστιαία μείωση των μετά φόρων κερδών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ομίλου ανέρχεται στο 5,28% και σε εταιρικό επίπεδο ανέρχεται στο 3,81%.

Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου 2013, πραγματοποίησε εξαγωγές σε 40 περίπου χώρες, οι οποίες, την 30/09/2013, ανήλθαν σε ποσοστό 76,74% επί του εταιρικού κύκλου εργασιών.

Διαβάστε ακόμη: Η ICAP βράβευσε τους «true leaders» της ελληνικής οικονομίας