Κερδοφορία για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ στο εννεάμηνο

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε βελτίωση το 3ο τρίμηνο του 2014 και αυξήθηκε κατά 2%.

Κερδοφορία παρουσίασε ο όμιλος ΤΙΤΑΝ Ανώνυμη Εταιρεία Τσιμέντων, στο εννεάμηνο του 2014. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εμφάνισαν σημαντική μεταστροφή, ανερχόμενα σε κέρδη ύψους 30,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες ύψους 14,6 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Σημειώνεται ότι στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου περιλαμβάνονται κέρδη συναλλαγματικών διαφορών ύψους 20 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13 εκατ. ευρώ, το 2013.

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε βελτίωση το 3ο τρίμηνο του 2014 και αυξήθηκε κατά 2%, στα 308 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) παρέμειναν σταθερά και ανήλθαν στα 58 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ από 7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2013. Σημειώνεται ότι θετική επίδραση στα αποτελέσματα είχαν οι συναλλαγματικές διαφορές, ειδικά η ενδυνάμωση του δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ. Συγκεκριμένα, στα καθαρά κέρδη 3ου τριμήνου περιλαμβάνονται κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές ύψους 21 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρεία, το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, ο κύκλος εργασιών της «ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ» αυξήθηκε κατά 8%, στα 197 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 23 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η είσπραξη μερισμάτων 20 εκατ. ευρώ από θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού οδήγησε σε καθαρά κέρδη 6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 32 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2013.