Κερδοφόρο το Α΄ εξάμηνο του 2013 για την «Παπουτσάνης ΑΒΕΕ»

Κερδοφόρο το Α΄ εξάμηνο του 2013 για την «Παπουτσάνης ΑΒΕΕ»

Βελτίωση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων κατά 108%.

Σε 0,24 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων της «Παπουτσάνης ΑΒΕΕ», το Α΄ εξάμηνο του 2013, σε σχέση με ζημίες 0,25 εκατ. ευρώ, το 2012.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναπτύχθηκε κατά 18%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με αποτέλεσμα τη μετά φόρων κερδοφορία, ύψους 245 χιλ. ευρώ.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών, για το α’ εξάμηνο του 2013, ανήλθε στα 8,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,1 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Από τις παραπάνω πωλήσεις, το 24% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 22% πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά και το υπόλοιπο περίπου 54% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις. Το 38% περίπου του ετήσιου κύκλου εργασιών αφορά εξαγωγές.

«Πλαίσιο»: Αυξημένα κατά 65,9% τα καθαρά κέρδη το Α΄ εξάμηνο του 2013

Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε στα 2,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ, το α’ εξάμηνο του 2013. Το αντίστοιχο μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 26,6%, για την τρέχουσα χρήση, έναντι 20,4%, για το 2012. Η συνολική βελτίωση του μικτού κέρδους οφείλεται στην ανάπτυξη των πωλήσεων, τη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των γενικών βιομηχανικών δαπανών και βελτιστοποίησης του προϊοντικού μίγματος.

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας (έξοδα διοίκησης, διάθεσης και έρευνας) αυξήθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ από 1,6 εκατ. ευρώ, κυρίως, λόγω αύξησης των δαπανών για την προώθηση και επικοινωνία (marketing) των προϊόντων, αλλά και της αύξησης του κύκλου εργασιών.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,18 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,16 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων, (EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ, το 2012, βελτιωμένα κατά 108%.