Κηδεύτηκε ο Μίκης Θεοδωράκης- Στην Κρήτη το αντίο στον μεγάλο συνθέτη

Κηδεύτηκε ο Μίκης Θεοδωράκης- Στην Κρήτη το αντίο στον μεγάλο συνθέτη
Êñçôéêïß ôñáãïõäïýí ñéæéôéêÜ ôñáãïýäéá ìðñïóôÜ óôï öÝñåôñï ìå ôç óïñü ôïõ Ìßêç ÈåïäùñÜêç, ìåôÜ ôï ôÝëïò ôçò íåêñþóéìçò áêïëïõèßáò óôïí Éåñü Íáü ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ óôïí ÃÜëáôá ×áíßùí, ÐÝìðôç 9 Óåðôåìâñßïõ 2021. Ç åîüäéïò áêïëïõèßá ôåëÝóôçêå ðáñïõóßá ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò Êáôåñßíáò Óáêåëëáñïðïýëïõ, ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç, óõããåíþí, ößëùí, óôåíþí óõíåñãáôþí êáé åêðñïóþðùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí. ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôçò íåêñþóéìçò áêïëïõèßáò, ç óïñüò ôïõ ìåãÜëïõ ¸ëëçíá óõíèÝôç ìåôáöÝñåôáé óôï êïéìçôÞñéï, ðñïêåéìÝíïõ íá ôáöåß äßðëá óôïí ðáôÝñá ôïõ êáé ôïí áäåëöü ôïõ, üðùò Þôáí êáé ç ôåëåõôáßá ôïõ åðéèõìßá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÍÉÊÏÓ ×ÁËÊÉÁÄÁÊÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πλήθος κόσμου, συγχωριανοί αλλά και άνθρωποι που βρέθηκαν στο Γαλατά από όλη την Κρήτη για να τον αποχαιρετήσουν, είχαν παραταχθεί σε όλο το μήκος της διαδρομής που διένυσε η πομπή.

Με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, την Άρνηση και τη μελωδία του Ζορμπά αποχαιρέτησαν τραγουδώντας συγγενείς και φίλοι τον Μίκη Θεοδωράκη στο κοιμητήριο του Γαλατά όπου αναπαύεται πλέον ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης.

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, μέλη της οικογένειας του αποχαιρέτησαν το δικό τους άνθρωπο.

Πλήθος κόσμου, συγχωριανοί αλλά και άνθρωποι που βρέθηκαν στο Γαλατά από όλη την Κρήτη για να αποχαιρετήσουν τον Μίκη Θεοδωράκη, είχαν παραταχθεί σε όλο το μήκος της διαδρομής που διένυσε η πομπή από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου που τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, έως το κοιμητήριο.

Με βουρκωμένα μάτια, ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και φωνάζοντας «αθάνατος» άνθρωποι που τον γνώρισαν ή τον αγάπησαν μέσα από το έργο του, ήταν εκεί για να αποδώσουν τιμή σε εκείνον που όπως τόνισαν «ανέβασε την Ελλάδα λίγο ψηλότερα».