Κίνημα Αλλαγής: Παράταση της ψηφοφορίας ζήτησε ο Γιώργος Παπανδρεου λόγω αυξημένης συμμετοχής

Κίνημα Αλλαγής: Παράταση της ψηφοφορίας ζήτησε ο Γιώργος Παπανδρεου λόγω αυξημένης συμμετοχής
Ï Ãéþñãïò ÐáðáíäñÝïõ øçößæåé ãéá ôéò åóùêïììáôéêÝò åêëïãÝò óôï ÊÉÍÁË, óôï Ðáëáéü Äçìáñ÷åßï Ôáýñïõ, ÊõñéáêÞ 05 Äåêåìâñßïõ 2021. Óôéò 7 ôï ðñùß Üíïéîáí ïé êÜëðåò ãéá ôçí åêëïãÞ íÝáò çãåóßáò ôïõ ÊéíÞìáôïò ÁëëáãÞò óå 840 åêëïãéêÜ êÝíôñá óôçí ÅëëÜäá êáé óôï åîùôåñéêü üðïõ æïýí áðüäçìïé ¸ëëçíåò . Ïé õðïøÞöéïé ãéá ôçí ðñïåäñßá ôïõ êüììáôïò åßíáé ïé: Íßêïò ÁíäñïõëÜêçò, Ðáýëïò ÃåñïõëÜíïò , ÁíäñÝáò ËïâÝñäïò , ×Üñçò Êáóôáíßäçò, Ãéþñãïò ÐáðáíäñÝïõ êáé ï Ðáýëïò ×ñçóôßäçò. ÌåôÜ ôï êëåßóéìï ôçò êÜëðçò áñ÷ßæåé ç êáôáìÝôñçóç . Õðïëïãßæåôáé ãýñù óôéò 10 ôï âñáäõ íá áíáêïéíùèåß ôï 15% ôùí áðïôåëåóìÜôùí ðïõ èá äþóåé ôç äõíáôüôçôá íá öáíåß , ùò ôÜóç, ôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÙÑÃÏÓ ÂÉÔÓÁÑÁÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Να δοθεί παράταση στην ψηφοφορία στις εσωκομματικές εκλογές του Κινήματος Αλλαγής ζήτησε ο Γιώργος Παπανδρέου από την αρμόδια Επιτροπή ( ΕΔΕΚΑΠ). Ο λόγος είναι η αυξημένη πέραν του αναμενομένου προσέλευση των μελών και φίλων της παράταξης.