Κούλογλου: Οι θεσμοί είναι μια κλίκα ανίκανων, κυνικών και ανεύθυνων ανθρώπων

Κούλογλου: Οι θεσμοί είναι μια κλίκα ανίκανων, κυνικών και ανεύθυνων ανθρώπων
Ï åõñùâïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÓôÝëéïò Êïýëïãëïõ ðáñáêïëïõèåß ôéò åñãáóßåò ôçò óõíÜíôçóçò "Çìåñßäåò ÌåëÝôçò" óôçí ÁèÞíá, Ôñßôç 2 Éïõíßïõ 2015. Óôï åðßêåíôñï ôùí óõæçôÞóåùí èá åßíáé ôï ÷ñÝïò ôùí ÷ùñþí ôçò ÐåñéöÝñåéáò, áßôéá, óõíÝðåéåò êáé ëýóåéò, ç ðïëéôéêÞ óõíï÷Þò ùò áðÜíôçóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç, ç êáôáðïëÝìçóç ôçò ëéôüôçôáò êáé ôùí êïéíùíéêþí áíéóïôÞôùí êáé ç áðïôýðùóç åíáëëáêôéêþí ëýóåùí ãéá ôçí Åõñþðç.Óôéò åñãáóßåò èá óõììåôÝ÷ïõí áðü åëëçíéêÞò ðëåõñÜò åõñùâïõëåõôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ï Áíôéðñüåäñïò êáé ìÝëç ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò, ïéêïíïìïëüãïé êáé áíáëõôÝò áðü äéÜöïñåò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò êáé 33 åõñùâïõëåõôÝò áðü ó÷åäüí üëá ôá êñÜôç ìÝëç ôçò Åõñþðçò.ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Σφοδρή επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στους εκπροσώπους των δανειστών.

«Προσπάθησαν να ταπεινώσουν τον Τσίπρα και να τον απαξιώσουν στα μάτια των ψηφοφόρων και των υποστηρικτών του» δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στον απεσταλμένο των Irish Times στην Αθήνα, Ruadhán Mac Cormaic και τη δημοσιογράφο του ραδιοφώνου του BBC Σκωτίας, Anne Brown.

Όπως αναφέρει το tvxs.gr, ο Στέλιος Κούλογλου χαρακτήρισε τους θεσμούς «μια κλίκα ανίκανων, κυνικών και ανεύθυνων ανθρώπων που παίζουν με την τραγωδία ενός έθνους και ενός ολόκληρου λαού».

Σύμφωνα με τον Στέλιο Κούλογλου, στόχος της πλευράς των εταίρων της Ελλάδας από την αρχή των διαπραγματεύσεων ήταν να «σταλεί ένα μήνυμα» στους Podemos στην Ισπανία και σε άλλα κόμματα που προσπαθούν να αμφισβητήσουν τη λιτότητα, αλλά και να προκαλέσει διάσπαση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που θα οδηγούσε στην αντικατάσταση της αριστερής πτέρυγας υπέρ ενός λιγότερο απειλητικού εταίρου, όπως το κεντρώο Ποτάμι.

Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας είπε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα μη βιώσιμο χρέος, «για διάφορους λόγους όμως, δε το θίγουν αυτό το ζήτημα, κυρίως γιατί η κ.Μέρκελ δε θέλει να παραδεχτεί στους Γερμανούς ότι όλο αυτό το διάστημα έσφαλε». Το χρέος αποτελεί αυτή τη στιγμή και το σημείο διαφωνίας μεταξύ των δανειστών «που μαλώνουν μεταξύ τους γιατί άλλα θέλει το ΔΝΤ και άλλα το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες», όπως είπε ο ίδιος.

Επανέλαβε δε ότι τα χρήματα που δίνονται στην Ελλάδα είναι ένα δάνειο «που έχει παρουσιαστεί στην διεθνή και κυρίως τη γερμανική κοινή γνώμη ως δωρεάν βοήθεια στους τεμπέληδες Έλληνες».

Ο Στέλιος Κούλογλου δήλωσε «απογοητευμένος» από τη ιρλανδική στάση στις συνομιλίες για μια αποτροπή της ελληνικής  χρεοκοπίας, και πρόσθεσε ότι «περιμέναμε πολύ περισσότερη αλληλεγγύη από τις χώρες της ευρωζώνης που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, και που αντιμετώπιζαν περισσότερο ή λιγότερο τα ίδια προβλήματα – φυγή των νέων από τη χώρα, προγράμματα λιτότητας, εκβιασμούς και απειλές».

Επιπλέον, χαρακτήρισε την αμφιλεγόμενη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους δανειστές «μια νίκη για τους πιστωτές» που οδηγεί σε νέο πρόγραμμα λιτότητας.

Για τη διπλωματική απομόνωση της  Ελλάδας, ο κ. Κούλογλου είπε: «Όταν έχεις 18 κυβερνήσεις εναντίον σου και είσαι μόνο ένας και μάλιστα αποδυναμωμένος από πέντε χρόνια κρίσης και κοινωνικής αστάθειας, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις. Θα πρέπει να κάνεις ανακωχή.  Και αυτή η ανακωχή έχει επιβληθεί κυρίως από την άλλη πλευρά».

Πηγή: tvxs.gr