«Κούρεμα» στις οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

«Κούρεμα» στις οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες
ÅêäÞëùóç óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ãéá ôçí ðáñïõóßáóç ôùí ôñáðåæïãñáììáôßùí Åõñþ êáé ôçò «Åêóôñáôåßáò ÅíçìÝñùóÞò Åõñþ 2002», óôï êåíôñéêü êáôÜóôçìá ôçò ôñÜðåæáò. Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στο 3% μειώνεται ο τόκος που οφείλει να καταβάλλει το Δημόσιο, από 6% που είναι σήμερα.

Ενιαίος τρόπος υπολογισμού του οφειλόμενου, από το Δημόσιο, τόκου (νόμιμου και υπερημερίας) για τις οφειλές του προς ιδιώτες ανεξάρτητα από την αιτία τους, καθιερώνεται με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό.

Παράλληλα, ο τόκος μειώνεται από το 6% στο οποίο ανέρχεται σήμερα, καθώς όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου « εκτός του γεγονότος ότι κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό για τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες, δεν προσαρμόζεται στο εκάστοτε δημοσιονομικό περιβάλλον με αποτέλεσμα τη σοβαρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού  λαμβανομένου υπόψη και του ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης».

Έτσι, το νέο επιτόκιο θα ισούται με το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) το οποίο σήμερα είναι 0, πλέον των 3 εκατοστιαίων μονάδων.

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή «καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και βαθμό υποθέσεις για το μέρος κατά το οποίο οι αξιώσεις των ιδιωτών για τόκο ανάγονται και υπολογίζονται σε χρόνο μετά την πρώτη του επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου».