Lamda Development: Στα 6,1 εκατ. τα EBITDA το πρώτο τρίμηνο – Πιέσεις λόγω lockdown

Πτώση της λειτουργικής κερδοφορίας το πρώτο τρίμηνο λόγω της απόφασης για αναστολή λειτουργίας των εμπορικών κέντρων.

Τα εμπορικά κέντρα της Lamda DevelopmentThe Mall AthensGolden Hall και Mediterranean Cosmos, το α΄ τρίμηνο 2020 παρουσίασαν πτώση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDAλόγω της κυβερνητικής απόφασης αναστολής λειτουργίας από 13.03.2020 έως 17.05.2020 στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19.

Συγκεκριμένα, το EBITDA των Εμπορικών Κέντρων του α΄ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκε σε €14,5 εκατ., μειωμένο κατά 12,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η λειτουργική κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων (EBITDA):

(ποσά σε € εκατ.) α΄ τρίμηνο 2020 α΄ τρίμηνο 2019 (%) μεταβολή
The Mall Athens 6,3 7,5 -16,0 %
Mediterranean Cosmos 4,1 4,6  -10,9 %
Golden Hall 4,1 4,5  -8,9 %
Retail EBITDA 14,5 16,6  -12,7 %

Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων αγγίζει σταθερά το 100%. Τους δύο πρώτους μήνες του 2020 ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων παρουσίασαν αύξηση 4,2% και 6,2% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του 2019.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Δίμηνη Περίοδος)

(ποσά σε € χιλ.) Φεβρουάριος YTD 2020 Φεβρουάριος YTD 2019 (%) μεταβολή
The Mall Athens 35.989 36.780 -2,2%
Mediterranean Cosmos 28.087 26.163 7,4%
Golden Hall 27.386 24.869 10,1%
Κύκλος Εργασιών 91.467   87.812   4,2%

Tο συνολικό EBITDA από συνήθεις δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε €6,1 εκατ. ως ακολούθως:

(ποσά σε € εκατ.) α΄ τρίμηνο 2020 α΄ τρίμηνο  2019 (%) μεταβολή
EBITDA από συνήθεις δραστηριότητες 11,6 14,1  – 17,7%
Κέρδη/ Ζημιές από αποτίμηση ακινήτων -12,8
Επίδραση απόκτησης Μαρίνας Φλοίσβου 8,5
Έξοδα έργου Ελληνικού -1,2
ΣΥΝΟΛΙΚΟ EBITDA 6,1 14,1

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

(ποσά σε € εκατ.) α΄ τρίμηνο 2020 α΄ τρίμηνο  2019
ΣΥΝΟΛΙΚΟ EBITDA 6,1 14,1
Καθαροί Τόκοι -6,6 -6,6
Αποσβέσεις -0,7 -0,2
Φόροι 1,7 -2,9
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,8 -1,5
Ενοποιημένα Αποτελέσματα 1,2 2,9

Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value, NAV) διαμορφώθηκε σε €1.154,7 εκατ. (€6,53 ανά μετοχή) στις 31/03/2020, από €1.155,0 εκατ. την 31/12/2019.

Η μετοχή της LAMDA Development, την 17/07/2020 ανήλθε σε €5,9 παρουσιάζοντας πτώση 28,3% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2019. Την ίδια περίοδο, οι δείκτες Large Cap και ο Γενικός δείκτης του ΧΑ σημείωσαν πτώση 32,6% και 30% αντίστοιχα. Η πτώση της τιμής της μετοχής ακολούθησε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις χρηματιστηριακές αξίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
(και μέχρι τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων)

H Lamda Development ολοκλήρωσε τον Ιούλιο 2020, με σημαντική υπερκάλυψη, το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €320 εκατ., με συμμετοχή ρεκόρ άνω των 10.000 ιδιωτών Ελλήνων επενδυτών. Η έκδοση αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες Έλληνες να συμμετέχουν στο έργο του Ελληνικού που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την Ελλάδα στα επόμενα χρόνια.

Η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τις πρόδρομες εργασίες στο Ελληνικό και είναι έτοιμη να προχωρήσει στη μεταβίβαση των μετοχών, αναμένοντας πρώτα να διευθετηθούν και τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα, όπως, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος-Καζίνο (IRC), που αποτελούν συμβατικές αιρέσεις για την απόκτηση της «Ελληνικό Α.Ε.».

Στις 23.01.2020 η εταιρεία συμφώνησε και έχει ήδη αποκτήσει από την εταιρεία D-Marinas B.V. του Ομίλου DOGUS, το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρίας LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των μετοχών της LAMDA Flisvos Holding Α.Ε., μετόχου κατά 77,23% της εταιρίας LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. που διαχειρίζεται τη Mαρίνα Φλοίσβου. Το αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανήλθε σε €12,4 εκατ..

H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, προχώρησε σε μείωση ενοικίων 40% στα εμπορικά της κέντρα για τους μήνες Μάρτιο και Ιούνιο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη εκ του νόμου, ενώ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο μείωση 70% έναντι 40% της προβλεπόμενης. Η Lamda Development προχώρησε, επίσης, σε πρωτοβουλίες για την προσέλκυση των καταναλωτών και την τόνωση της αγοραστικής κίνησης, θέτοντας πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών.

Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του α’ τριμήνου 2020 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lamdadev.com και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.