Market Pass: Έκτακτος φόρος 33% σε διυλιστήρια και εξόρυξη λιγνίτη

Market Pass: Έκτακτος φόρος 33% σε διυλιστήρια και εξόρυξη λιγνίτη
Καταναλωτές ψωνίζουν σε σούπερ μάρκετ, πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου για το «καλάθι του νοικοκυριού», Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022. Από σήμερα Τετάρτη ξεκινά να εφαρμόζεται το «καλάθι του νοικοκυριού» σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε προχθές ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης. Στόχος του μέτρου είναι η διασφάλιση χαμηλών τιμών για μια ομάδα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που καθορίστηκαν από το υπουργείο ενώ κάθε επιχείρηση σούπερ μάρκετ θα επιλέγει αυτόνομα τους κωδικούς των προϊόντων που θα εντάσσονται στο καλάθι και τις τιμές τους. ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι υπόχρεες εταιρείες και πώς προκύπτει ο φόρος - Τι λέει τροπολογία για τα φορολογητέα κέρδη που εκπίπτουν.

Υπόχρεες για την προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης που θεσπίστηκε για τα διυλιστήρια –υπερέσοδα που θα φορολογήσει η κυβέρνηση με συντελεστή 33% για να διαθέσει περίπου 650 εκατ. ευρώ στο market pass– είναι εταιρείες με δραστηριότητα που κατά 75% εμπίπτει στην παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης), άντληση φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου, καθώς και εξόρυξη λιγνίτη και λιθάνθρακα.

Σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή ως προσθήκη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η συνεισφορά είναι ένα επείγον, έκτακτο και προσωρινό μέτρο αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των πλεοναζόντων κερδών που προέκυψαν για τις εταιρείες του ενεργειακού κλάδου λόγω των απρόβλεπτων καταστάσεων που έχουν δημιουργήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και η ενεργειακή κρίση, το οποίο αποσκοπεί στον μετριασμό των άμεσων οικονομικών επιπτώσεων της αύξησης των τιμών της ενέργειας στην εσωτερική αγορά.

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1854 σχετικά με παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας είναι υποχρεωτικός για τα κράτη μέλη της ΕΕ και, σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού, τα μέτρα για την εφαρμογή του τίθενται σε ισχύ το αργότερο μέχρι 31.12.2022.

Με βάση την τροπολογία εκτός από τα δύο διυλιστήρια της χώρας καλούνται να συνεισφέρουν και οι εταιρείες εξόρυξης λιγνίτη, όπως π.χ. η ΔΕΗ. Ειδικότερα, η προτεινόμενη διάταξη συνοπτικά προβλέπει:

 1. Θέσπιση έκτακτης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) για το φορολογικό έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας (L 261).
 2. Υπόχρεοι για την καταβολή της συνεισφοράς είναι εταιρείες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, και μόνιμες εγκαταστάσεις (ν. 4172/2013, Α’ 167), οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα για το 2022 προέρχονται, κατά 75% τουλάχιστον, από οικονομικές δραστηριότητες στους τομείς της εξόρυξης λιθάνθρακα και λιγνίτη, της άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, της παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης και διύλισης πετρελαίου.
 3. Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης έχει επείγοντα, προσωρινό και έκτακτο χαρακτήρα και επιβάλλεται επί των πλεοναζόντων κερδών κατά το φορολογικό έτος 2022.
 4. Τα πλεονάζοντα κέρδη για την επιβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης ισούνται με τη θετική διαφορά μεταξύ των φορολογητέων κερδών φορολογικού έτους 2022 του υπόχρεου και του 120% του ποσού αναφοράς που ισούται με το 1/4 του αθροίσματος των φορολογητέων κερδών ή ζημιών των φορολογικών ετών 2018 έως και 2021. Όταν αυτό είναι αρνητικό, θεωρείται μηδενικό ενώ σε περίπτωση που ο υπόχρεος συστάθηκε ή διεξάγει εργασίες μετά το φορολογικό έτος 2018, το ποσό αναφοράς προσαρμόζεται αναλόγως των ετών λειτουργίας του.
 5. Ο εφαρμοστέος συντελεστής ορίζεται σε 33%.
 6. Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εξής: Φορολογητέα κέρδη φορολογικού έτους 2022 – (120% x (1/4 x (φορολογητέα κέρδη ή ζημίες φορολογικών ετών 2018 + 2019 + 2020 + 2021)) x 33%.
 7. Για την επιβολή της συνεισφοράς, ο υπόχρεος υποβάλλει ηλεκτρονικά δήλωση στη Φορολογική Διοίκηση έως την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του Ιουνίου 2023. Η προθεσμία και η άσκηση προσφυγής κατά του προσδιορισμού της συνεισφοράς δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.
 8. Για την υποβολή και τον έλεγχο της δήλωσης, τον προσδιορισμό της συνεισφοράς και την κοινοποίησή της στον υπόχρεο, την είσπραξη και την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζεται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) και για την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για τον προσδιορισμό και την είσπραξη της εισφοράς, καθώς και της αξίωσης του υπόχρεου για επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τον φόρο εισοδήματος.
 9. Τα έσοδα από την Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης εισπράττονται ως δημόσια έσοδα που χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν δαπάνες στήριξης των νοικοκυριών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.
 10. Οι υπόχρεοι δύνανται, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν το ποσό της συνεισφοράς, ως δαπάνη, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό και την είσπραξη της συνεισφοράς.