Με αυξημένο κύκλο εργασιών έκλεισαν το 2018 τα «Πλαστικά Θράκης»

Με αυξημένο κύκλο εργασιών έκλεισαν το 2018 τα «Πλαστικά Θράκης»
Photo:
Ενισχυμένα κατά 5,5% σε σύγκριση με το 2017 ήταν τα ενοποιημένα μικτά κέρδη.

Σε 322,7 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Πλαστικά Θράκης το 2018 έναντι 318,5 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 1,3%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση οφείλεται στον κλάδο της συσκευασίας ο οποίος παρουσίασε αύξηση 9,5%, ενώ ο κλάδος των τεχνικών υφασμάτων παρουσίασε μείωση 1,5%.

Τα ενοποιημένα μικρά κέρδη παρουσίασαν μείωση της τάξης του 5,5% και ανήλθαν σε 63,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 66,9 εκατ. ευρώ το 2017.

Η μείωση οφείλεται στους εξής λόγους:

– Οι τιμές των πρώτων υλών συνέχισαν την αυξητική τάση. Συγκεκριμένα η τιμή του πολυπροπυλενίου από τις αρχές του 2017 αυξήθηκε κατά 9,3% ενώ η μέση ετήσια κυλιόμενη αύξηση ανήλθε σε 6,2%. Παρόλο που οι θυγατρικές του Ομίλου προέβησαν σε αυξήσεις των τιμών πώλησης, η χρονική υστέρηση αλλά και η αδυναμία να περάσει σε κάποιες περιπτώσεις το σύνολο της αύξησης, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στα ενοποιημένα μικτά κέρδη.

– Η θυγατρική της Σκωτίας έχει επηρεαστεί από το BREXIT καθώς η ισοτιμία ευρώ/στερλίνας έχει οδηγήσει σε σημαντική επιπλέον αύξηση της τιμής των πρώτων υλών, την οποία δεν ήταν δυνατόν να μετακυλήσει στις τιμές πώλησης. Επίσης η αβεβαιότητα που υπάρχει στην αγορά λόγω του BREXIT έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ζήτησης για κάποια προϊόντα και την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά του Ην.Βασιλείου.

– Σημαντική αύξηση στο κόστος ενέργειας σε αρκετές θυγατρικές του ομίλου και κυρίως στις θυγατρικές της Σκωτίας και της Βουλγαρίας.

– Αυξημένα κόστη παραγωγής στις θυγατρικές της Σκωτίας και της Αμερικής καθώς στη διάρκεια του έτους υλοποιήθηκαν οι νέες επενδύσεις που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την μείωση του κόστους παραγωγής στις εν λόγω εταιρείες.

Τα ενοποιημένα EBITDA για τη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 27,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 30,1 εκατ. ευρώ το 2017 μειωμένα κατά 8,7%. Τα ενοποιημένα EBITDA επηρεάστηκαν, μεταξύ άλλων, και από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα τα οποία προέκυψαν εντός της χρήσεως του 2018 και δεν αφορούν στη συνήθη δραστηριότητα του ομίλου συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα της χρήσεως 2018 αναλύονται ως εξής:

α) Ποσό ύψους 686 χιλ. ευρώ αφορά σε έκτακτο έξοδο που σχετίζεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ην. Βασιλείου και το οποίο τα συνταξιοδοτικά προγράμματα με Εγγυημένες Ελάχιστες Συντάξεις (ΕΕΣ) πρέπει να εξισορροπηθούν για τις διάφορες επιπτώσεις αυτών των ΕΕΣ μεταξύ ανδρών και γυναικών.

β) Ποσό ύψους 800.000 ευρώ το οποίο αφορά στην εσωτερική αναδιοργάνωση των εταιρειών Thrace Nonwovens & Geosynthetics ABEE και ΕΛΒΙΣ ΑΕ.

Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα EBITDA για τη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 29 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 3,8% σε σχέση με το 2017.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2018 ανήλθε σε 141,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με 137,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2017 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 78,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με 57,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2017.

Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,55 σε σχέση με 0,42 στις 31.12.2017.