Με μια κίνηση η μείωση της προκαταβολής φόρου – Ποιοι την δικαιούνται και ποιοι εξαιρούνται

pixabay.com

Με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που ξεκινά από σήμερα θα επανυπολογίζεται η μειωμένη ή μηδενική προκαταβολή φόρου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Ο νέος υπολογισμός φόρου θα γίνεται με νέα υποβολή- ως τροποποιητική- της φορολογικής δήλωσης με τα ίδια ακριβώς στοιχεία με αυτά της αρχικής. Η διαδικασία θα είναι πολύ πιο σύντομη. Ο κάθε δικαιούχος μειωμένης προκαταβολής φόρου θα λάβει στην ατομική του μερίδα στο Taxisnet και ειδικότερα στο χωρίο «προσωποποιημένη πληροφόρηση» ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με οδηγίες για την ταχεία επανυποβολή της δήλωσης τους.

Η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης θα είναι έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020.

Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα σε πάνω από 350.000 επιχειρήσεις να επωφεληθούν άμεσα από το μέτρο. Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με την αρμόδια διεύθυνση φορολογικών εφαρμογών της ΑΑΔΕ, η σχετική διαδικασία θα διαρκούσε έως και 5 μήνες! Όσοι δεν έχουν υποβάλλει ακόμη την δήλωση του περιμένοντας την λύση του θέματος της προκαταβολής φόρου είναι πιο τυχεροί καθώς με την υποβολή της ως το τέλος Αυγούστου θα έχουν την εκκαθάριση με μειωμένη την προκαταβολή φόρου

Υπενθυμίζεται ότι για το φορολογικό έτος 2019, η προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από την κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός και ανάλογα με την μείωση του τζίρου τους το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκρισης με το ίδιο διάστημα του 2010, διαμορφώνεται ως εξής:

Μείωση 1ου εξαμήνου 2020 Μείωση προκαταβολής φόρου

≥ 5% έως και 15% 30%
15,01% έως και 25% 50%
25,01% έως και 35% 70%
>35% 100%

Για τον υπολογισμό της μείωσης τζίρου λαμβάνονται υπόψη:

1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί ως 31.7.2020
2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ο) εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι 31.7.2020) και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου – Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι 31.7.2020) και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020.

Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος η προκαταβολής φόρου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
Το ίδιο ισχύει για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μετατάχθηκε τη χρονική περίοδο από 01.01.2019 έως 30.06.2020 από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.

  1. Το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο:

α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ ( αφορά κυρίως τουριστικές και δορυφορικές αυτών επιχειρήσεις του ίδιου έτους ή

β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Για τους σκοπούς της παρούσας είναι αδιάφορο εάν ο ΚΑΔ στον οποίο υπάγεται το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα αυτού.

Ποιοι και πότε χάνουν την μείωση της προκαταβολής φόρου

Η μείωση της προκαταβολής φόρου δεν θα ισχύσει:

  1. Στις περιπτώσεις που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα δεν έχει υποβάλει μία ή περισσότερες δηλώσεις ΦΠΑ, ως τις 31/7 /2020
  2. Επιχειρήσεις που έχουν χρόνο λειτουργίας κάτω των 3 ετών και δικαιούνται μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά 50% λόγω έναρξης εργασιών τους με βάση τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
  3. Τα ίδιο ισχύει ισχύουν και για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά το φορολογικό έτος 2019 εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και τα δικαιούνται μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά 50%.
  4. Σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και το οποίο επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται.