Με συντελεστή 5% η φορολόγηση της τηλεοπτικής διαφήμισης

Με συντελεστή 5% η φορολόγηση της τηλεοπτικής διαφήμισης

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ενεργοποιεί από την 1η Απριλίου τον Ειδικό Φόρο Διαφημίσεων.

Στο 5% επί της αξίας της διαφήμισης που εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης ορίζεται ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Διαφημίσεων ο οποίος ενεργοποιείται με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ από την 1η Απριλίου 2018.

Με εγκύκλιό της η ανεξάρτητη αρχή κοινοποιεί τις ισχύουσες διατάξεις προκειμένου να εφαρμοστούν. Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι για τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που κατέχουν άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα από το ΕΣΡ ή έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το ελληνικό δημόσιο καθώς και για αυτά της ΕΡΤ ΑΕ ο συντελεστής του ειδικού φόρου για τις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση ορίζεται σε 5% από 1/4/2018.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις άλλωστε ορίζεται ότι ο φόρος επί των τηλεοπτικών διαφημιστικών δικαιωμάτων υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του 80% της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχών χορηγούμενων εκπτώσεων. Εξαιρείται μόνο ο ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο στο 100% της αξίας μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων.

Αναλυτικά:

Με την ΠΟΛ.1089/2018 κοινοποιούνται για εφαρμογή, αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων, τα παρακάτω:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4499/2017, με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 περί επιβολής του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση με συντελεστή 20% επί της αξίας της διαφήμισης που εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, προστίθεται νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου για τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που κατέχουν άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και γι αυτά της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ο συντελεστής του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση ορίζεται σε ποσοστό 5% από 1.4.2018.

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4532/2018, με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995. Ειδικότερα, με την παρ. 4, με την οποία αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, ορίζεται ότι, όλοι οι εφαρμοστέοι φόροι, περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 επί των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, υπολογίζονται για κάθε τιμολόγιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.2328/1995 επί του 80% της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων. Εξαιρείται μόνο ο ΦΠΑ ο οποίος υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του 100% της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγουμένων εκπτώσεων. Σημειώνουμε ότι, όπως ορίζεται στην παρ. 11, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν από 1.2.2018.