Με θεαματική αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έκλεισε το α’ εξάμηνο η ΕΛΙΝΟΙΛ

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 20,8 εκατ. ευρώ.

Σε 1,026 δισ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝΟΙΛ το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 652,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 57%.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 20,8 εκατ. ευρώ έναντι 21,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ έναντι 6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας μείωση 6%.

Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το πρώτο εξάμηνο του 2018 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.