Μevaco: Άλμα 519% στον κύκλο εργασιών στο γ’ τρίμηνο χρήσης, στα 7,2 εκατ. ευρώ

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εστάλη προς όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τις όποιες συνέπειες και επιπτώσεις αφενός μεν της ενεργειακής κρίσης και αφετέρου της εξάπλωσης του Covid-19, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας ως «Εταιρεία»), σημειώνει τα ακόλουθα σχετικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2021 (σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη της περυσινής περιόδου) και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της, αλλά και στις προοπτικές της.

Ειδικότερα (τα κάτωθι αναφερόμενα ποσά παρατίθενται σε χιλ. Ευρώ):

(α) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021 ανήλθε σε 7.191,74 χιλ. Ευρώ έναντι 1.160,98 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 519 % σε σχέση με τα μεγέθη της 30.9.2020. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 17.058,21 χιλ. Ευρώ έναντι 6.046,94 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 182%.

(β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021 ανήλθαν σε κέρδη 643,27 χιλ. Ευρώ, έναντι ζημιών 219,12 χιλ. Ευρώ, σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη 1.533,72 χιλ. Ευρώ, έναντι ζημιών 213,65 χιλ. Ευρώ. 

(γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021 ανήλθαν σε κέρδη 819,26 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών 37,94 χιλ. Ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Σε σωρευτική βάση (1.1- 30.9) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 2.074,00 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 329,70 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 529%.

(δ) Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας την 30.09.2021 παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε 13.874,62 χιλ. Ευρώ, και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 23.392,72 χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2020 οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 9.345,85 χιλ. Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 22.485,79 χιλ. Ευρώ.

(ε) Εκ του συνόλου των αναφερομένων συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρείας οι δανειακές υποχρεώσεις την 30.9.2021 ανήλθαν σε 5.495,94 χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2020, ο οι δανειακές υποχρεώσεις της ανερχόταν σε 5.238,35 χιλ. Ευρώ.

(στ) Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας την 30.9.2021 ανήλθαν σε 5.187,21 χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2020 είχαν ανέλθει σε 2.397,58 χιλ. Ευρώ. 

(ζ) Οι σημαντικές μεταβολές στα μεγέθη της χρηματοοικονομικής θέσης για το γ’τρίμηνο του 2021 (μεταβολή 1.7 – 30.9 2021), συνοψίζονται στα εξής :

  • Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά ποσό 554,15 χιλ. Ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του Βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, με σκοπό την υποστήριξη της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών.
  • Το συνολικό Ενεργητικό της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 983,88 χιλ. Ευρώ και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Ταμιακών διαθεσίμων κατά 3.021,34 χιλ. Ευρώ και στην μείωση των λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 1.980,05 χιλ Ευρώ (μείωση αποθεμάτων και μείωση απαιτήσεων) 

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η δραστηριότητα της Εταιρείας και τα θεμελιώδη οικονομικά της μεγέθη ουδόλως επηρεάσθηκαν τόσο από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης , όσο και από τις συνέπειες της εξάπλωσης του Covid -19. Αντιθέτως η Εταιρεία κεφαλαιοποιώντας την τεχνογνωσία της, τις οργανωτικές της δομές, την προσαρμοστικότητά της αλλά και την εξωστρέφεια που έχει συστηματικά αναπτύξει και καλλιεργεί στην διάρκεια των τελευταίων ετών κατάφερε να επιτύχει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, γεγονός που είχε άμεση και ιδιαίτερα θετική επίδραση σε όλα τα θεμελιώδη οικονομικά της μεγέθη.