Μια έρευνα για τη θέση των γυναικών στις ελληνικές επιχειρήσεις που δεν έχουµε ξαναδεί​

Μια έρευνα για τη θέση των γυναικών στις ελληνικές επιχειρήσεις που δεν έχουµε ξαναδεί​
Η Vodafone επιχειρεί να «σπάσει» τη γυάλινη οροφή και να αναδείξει τι πραγματικά απασχολεί τις σύγχρονες Ελληνίδες στον εργασιακό τους χώρο.

Ένα πολύτιμο εργαλείο που θέτει τα θεμέλια για τη χαρτογράφηση των συνθηκών στην Ελλάδα σε θέματα έμφυλων διακρίσεων παρουσιάζει για πρώτη φορά η Vodafone, αναδεικνύοντας την πραγματική διάσταση του θέματος στον χώρο εργασίας.

Η έρευνα µε τίτλο «Breaking the Glass Ceiling», που διενεργήθηκε µε πρωτοβουλία της Vodafone σε συνεργασία µε το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και τον Οργανισµό για την Επαγγελµατική Ενδυνάµωση των Γυναικών Women On Top κατά την περίοδο Μαΐου-Σεπτεµβρίου 2019, ανοίγει δυναµικά τη συζήτηση για την υιοθέτηση πρακτικών, τόσο από τις εταιρείες όσο και από την Πολιτεία, που θα «σπάσουν» τη γυάλινη οροφή και θα ενδυναµώσουν τις γυναίκες στο χώρο εργασίας. Με βάση τα ευρήµατα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και τα στοιχεία που παρέχει η διεθνής βιβλιογραφία, το Women On Top συνέθεσε ορισµένα συµπεράσµατα σε σχέση µε τα βήµατα που καλούµαστε, ως κοινωνία, επιχειρηµατικό οικοσύστηµα και Πολιτεία να υλοποιήσουµε προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τις αιτίες του προβλήµατος και να περιορίσουµε τις συνέπειές του, µε στόχο τη διαµόρφωση ενός καλύτερου µέλλοντος για όλους. Η έρευνα δοµήθηκε σε τέσσερα διακριτά κεφάλαια, µε τη χρήση τριών ερευνητικών εργαλείων: την έρευνα πηγών, την ποσοτική έρευνα µέσω ηλεκτρονικών ερωτηµατολογίων και την ποιοτική έρευνα µέσω focus groups.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 3ο τρίµηνο του 2019, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι 44,6% και των ανδρών 60,3%.

Αντίστοιχα, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι υψηλότερο (20,2%) από αυτό των ανδρών (13,7%).

Στο πεδίο της επιχειρηµατικότητας, το ποσοστό αυτοαπασχόλησης των γυναικών σε σχήµατα που απασχολούν προσωπικό είναι 4,6%, ενώ των ανδρών είναι 8,9%.

Ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα

44,6% Γυναίκες

60,3% Άνδρες

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύµφωνα µε στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το 1ο εξάµηνο του 2019, το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στα ∆.Σ. των µεγαλύτερων εισηγµένων εταιριών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 10,2%.

Ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στα ∆.Σ. µεγάλων εταιριών: 10,2%

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΨΗΦΙΑΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Σύµφωνα µε τον πίνακα αποτελεσµάτων Women in Digital Scoreboard 2018, τα ποσοστά των γυναικών είναι χαµηλότερα σε όλους τους δείκτες που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου και στις γενικές ψηφιακές δεξιότητες. Το ποσοστό των γυναικών που χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο στη χώρα µας συστηµατικά είναι 65% (έναντι 79% των ανδρών).

Ποσοστό γυναικών που χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο στη χώρα µας συστηµατικά: 65%

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ

Για την έρευνα συλλέχθηκαν ποσοτικά στοιχεία µέσω ηλεκτρονικών ερωτηµατολογίων (περίοδος 4-30 Ιουλίου 2019), προσαρµοσµένων στους δύο πληθυσµούς – γυναίκες (299 αξιοποιήσιµες απαντήσεις) και επιχειρήσεις (107 αξιοποιήσιµες απαντήσεις).

Επιπλέον, συλλέχθηκαν ποιοτικά στοιχεία µέσω τριών focus groups (15, 17 & 18 Ιουλίου 2019) στα οποία συµµετείχαν συνολικά 25 γυναίκες και συγκεκριµένα: (α) γυναίκες σε αρχικά στάδια της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους – «focus group γυναικών», (β) γυναίκες σε ηγετικές θέσεις – «focus group προτύπων» και (γ) στελέχη ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού – «focus group επιχειρήσεων».

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ

Οι συµµετέχουσες αξιολογούν (σε ποσοστό που αγγίζει το 80%) ότι υπάρχει ανισότητα αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών µε αντίστοιχα προσόντα.

Ποσοστό γυναικών που θεωρεί oτι υπάρχει ανισότητα στις αµοιβές µεταξύ ανδρών-γυναικών: 80%  ​

ΕΜΦΥΛΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

∆ιακρίσεις φαίνεται να εµφανίζονται σε όλα τα στάδια της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των γυναικών, ξεκινώντας από τις συνεντεύξεις για την εξεύρεση εργασίας.

4 στις 10 γυναίκες απάντησαν πως έχουν κληθεί συχνά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης, να απαντήσουν σε ερώτηση για την οικογενειακή τους κατάσταση, ενώ 7 στις 10 έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση τουλάχιστον κάποιες φορές.

Ποσοστό γυναικών που έχουνερωτηθεί σε συνέντευξη για τηνοικογενειακή τους κατάσταση: 4 / 10

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι συµµετέχουσες στην έρευνα θεωρούν ότι έχουν σε µεγάλο βαθµό τις δεξιότητες που χρειάζονται. Τα µεγαλύτερα και

πιο ουσιαστικά χάσµατα τα εντοπίζουν στις δεξιότητες που αφορούν στην επαγγελµατική ενδυνάµωσή τους. ∆ιαπιστώνουν επίσης ότι είναι πολύ περιορισµένα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που παρέχουν οι εργοδότες τους για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους: 8 στις 10 γυναίκες θεωρούν πως οι εργοδότες τους δεν καλύπτουν επαρκώς τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Ποσοστό γυναικών που θεωρούν ότι οι εργοδότες δεν καλύπτουν επαρκώς τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες: 8 / 10

ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με βάση τις εµπειρίες των γυναικών που συµµετείχαν στην έρευνα, η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί µέτριας έκτασης φαινόµενο στα εργασιακά περιβάλλοντα. Από την άλλη, µε βάση τις αντιλήψεις των εκπροσώπων επιχειρήσεων, περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης παρατηρούνται σπάνια στα εργασιακά περιβάλλοντά τους. Σπάνια όµως έως και ανύπαρκτη είναι και η καταγραφή αυτών των περιστατικών.

Οι γυναίκες εµφανίζονται επίσης διχασµένες ως προς το ποια είναι η ενδεδειγµένη αντίδραση σε ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης (αναφορά εσωτερικά στην επιχείρηση ή εξωτερικά σε ανεξάρτητο φορέα), ενώ µόλις 8% των συµµετεχουσών θα προτιµούσε να µην το αναφέρει πουθενά.

Είναι πιθανόν ή βέβαιο ότι µια αναφορά περιστατικού σεξουαλικής παρενόχλησης εσωτερικά στην επιχείρηση

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Θετικά είναι τα ευρήµατα της έρευνας ως προς την ετοιµότητα και ικανότητα των γυναικών να απασχοληθούν σε ρόλους ή σε επαγγέλµατα STEM µε προσανατολισµό στις Επιστήµες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηµατικά. 9 στις 10 γυναίκες διαφωνούν απόλυτα µε τη δήλωση πως δεν έχουν τις τεχνολογικές/ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για θέσεις ευθύνης ή για ανταγωνιστικές θέσεις, ενώ 9 στις 10 συµφωνούν απόλυτα πως οι γυναίκες είναι εξίσου ικανές σε επαγγέλµατα STEM, όπως οι άνδρες.

Ποσοστό γυναικών που συµφωνούν πως οι γυναίκες είναι εξίσου ικανές σε επαγγέλµατα STEM: 9 / 10

Ποσοστό γυναικών που διαφωνούν απόλυτα µε τη δήλωση πως δεν έχουν τεχνολογικές δεξιότητες για θέσεις ευθύνης: 9 / 10

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ VODAFONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΙΒΟ

Σήµερα, στη Vodafone το 43,7% των εργαζοµένων και το 33,3% των διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες, ενώ σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε ποσοστό 60%.

Ποσοστό εκπροσώπησης γυναικών στο ∆.Σ. της Vodafone: 60%

Ποσοστό εκπροσώπησης γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στη Vodafone: 33,3%

Στόχος αυτού του δομημένου πλάνου δράσεων είναι να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξέλιξης στις γυναίκες και να συμβάλει στην ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Φιλοδοξία της εταιρείας είναι έως το 2025 να καταστεί ο καλύτερος εργοδότης για γυναίκες.

  • Υποστήριξη της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ HeForShe που αφορά στην προώθηση της ισότητας των φύλων
  • Παροχή 16 εβδοµάδων πλήρως αµειβόµενης άδειας, επιπλέον των προβλεπόµενων από την ελληνική νοµοθεσία στις νέες µητέρες, σε συνδυασµό µε την παροχή, πέρα από τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία, επιπλέον 10 ηµερών άδειας στους νέους πατέρες µε στόχο τη στήριξη της οικογένειάς τους
  • Παροχή σε γυναίκες που άφησαν την καριέρα τους λόγω οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεων για 1 έως 10 χρόνια, της δυνατότητας να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, µέσω του προγράµµατος Vodafone Reconnect
  • Παροχή σε έφηβες ηλικίας 14 έως 18 ετών πενθήµερων εκπαιδευτικών εργαστηρίων στη συγγραφή κώδικα µέσα από το πρόγραµµα #CodeLikeAGirl, καθώς και καθοδήγηση σε νέες γυναίκες για επαγγέλµατα στην ψηφιακή οικονοµία µέσα από το FutureJobsFinder.
  • Προγράµµατα ενδυνάµωσης γυναικών που συνδυάζουν την καθοδήγηση και εκπαίδευση µε την ανάδειξη γυναικείων προτύπων στον εργασιακό χώρο
  • Εφαρµογή της Πολιτικής για την Ενδοοικογενειακή Βία που αφορά σε εργαζόµενους της Vodafone ή συγγενείς τους
  • Υλοποίηση προγράµµατος εκπαίδευσης Unconscious Bias για την επιλογή αλλά και την αξιολόγηση των εργαζοµένων
  • ∆ωρεάν πρόσβαση στους συνδροµητές (σταθερής και κινητής) της Vodafone στη Γραµµή SOS 15900 που λειτουργεί η Γενική Γραµµατεία Ισότητας​