Μινωικές Γραμμές: Πλήρης κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Μινωικές Γραμμές: Πλήρης κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Τα αντληθέντα κεφάλαια μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε 50.534.775,00 ευρώ.

Την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσαν οι Μινωικές Γραμμές, με τα αντληθέντα κεφάλαια μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να ανέρχονται σε 50.534.775,00 ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/06/2013 καλύφθηκε αρχικώς κατά ποσοστό 88,39% από υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού 44.669.360,25 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 19.853.049 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 2.606.851 νέες μετοχές παρέμειναν αδιάθετες.

Διαβάστε ακόμη: Ενδιαφέρον της ArcelorMittal για επενδύσεις στην Ελλάδα

Με την από 13 Νοεμβρίου 2013 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, στα πλαίσια σχετικής εξουσιοδότησής του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οι ως άνω μη αναληφθείσες 2.606.851 νέες μετοχές, διατέθηκαν σε υφιστάμενη μέτοχο της Εταιρείας, η οποία είχε ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης της για τις μετοχές που της αναλογούσαν ώστε το ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 100% και το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 50.534.775,00 ευρώ καλύφθηκε πλήρως.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε ισόποσα, δηλαδή κατά 50.534.775,00 ευρώ με την έκδοση 22.459.900 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,25 ευρώ εκάστης, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 15ης Νοεμβρίου 2013 πιστοποίησε την πλήρη κάλυψη της αύξησης και την καταβολή του νέου κεφαλαίου. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 210.118.275,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 93.385.900 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,25 ευρώ εκάστης.

Τα αντληθέντα κεφάλαια μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε 50.534.775,00 ευρώ. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.