Μειωμένες οι πωλήσεις του ομίλου Σφακιανάκης, το Α΄ εξάμηνο του 2013

Μειωμένες οι πωλήσεις του ομίλου Σφακιανάκης, το Α΄ εξάμηνο του 2013

Χαμηλότερες οι επιδόσεις σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Μείωση κατά 6,8% παρουσίασαν οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2013 και ανήλθαν στα 85,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τις πωλήσεις των 91,6 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2012. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της εταιρείας, το πρώτο εξάμηνο του 2013, διαμορφώθηκαν στα 68,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 3%, σε σχέση με τις πωλήσεις των 70,4 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2012.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων, το πρώτο εξάμηνο του 2013, ανήλθαν σε 30.364 μονάδες, σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξεως του 6,4%, σε σχέση με τις αντίστοιχες ταξινομήσεις της προηγούμενης περιόδου. Η SUZUKI, το πρώτο εξάμηνο του 2013, πραγματοποίησε 1.262 ταξινομήσεις αυτοκινήτων, οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 4,2% και την κατατάσσουν στην 9η θέση μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Ο τομέας λιανικής διατήρησε την 1η θέση και, το πρώτο εξάμηνο του 2013, επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 12,4% από 11,6%, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα μικτά κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2013 ανήλθαν στα 20,4 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και στα 6,3 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, ενώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012, ήταν 21,3 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 6,3 εκατ. ευρώ για την εταιρεία.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου 2013 διαμορφώθηκε σε 0,5 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και σε -3,6 εκατ. ευρώ για την εταιρεία έναντι -1,2 ευρώ και -6,4 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Οι ζημίες προ φόρων του πρώτου εξαμήνου 2013 παρουσίασαν αισθητή βελτίωση και ανήλθαν σε -15,9 εκατ. ευρώ για τον όμιλο έναντι -20,8 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012 και σε -11,2 εκατ. ευρώ για την εταιρεία έναντι -15,4 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή στο 26% από 20%, από 01.01.2013, προσαύξησε τον αναβαλλόμενο φόρο της εταιρείας, επιβαρύνοντας το μετά φόρων αποτέλεσμα κατά 3,1 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση των προ φόρων ζημιών.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου παραμένουν θετικές 11,8 εκατ. ευρώ.

Η συνεχιζόμενη προσπάθεια της διοίκησης του ομίλου για περιστολή των λειτουργικών εξόδων είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση τους σε επίπεδο ομίλου κατά 5,7 εκατ. ευρώ, στο πρώτο εξάμηνο. Έτσι, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του ομίλου, την 30.06.2013, ανήλθαν στα 28,4 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης κατά 16,7%, σε σχέση με τα 34,1 εκατ. ευρώ της 30.06.2012.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά 8,3 εκατ. ευρώ, ήτοι 2,7%, από 302,5 εκατ. ευρώ, την 30.06.2012, στα 294,2 εκατ. ευρώ, την 30.06.2013, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου, την 30.06.2013, διαμορφώθηκε στα 272,8 εκατ. ευρώ.