Μειωμένες ζημιές για την Attica Group το πρώτο τρίμηνο του 2014

Μειωμένες ζημιές για την Attica Group το πρώτο τρίμηνο του 2014

Στα 41,09 εκατ. ευρώ. ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις στο διάστημα αυτό.

Μειωμένες ζημιές μετά από φόρους 16,64 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι 19,32 εκατ. ευρώ το 2013 και ενοποιημένες πωλήσεις 41,09 εκατομμυρίων ευρώ το 2014, έναντι 41,04 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της Attica Group. Οι ενοποιημένες ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ευρώ περιορίστηκαν στα 7,23 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι 7,94 εκατ.το 2013.

Κύριο χαρακτηριστικό του α΄ τριμήνου είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών στις γραμμές εσωτερικού, η οποία όμως αντισταθμίστηκε από τη μείωση του κύκλου εργασιών στην Αδριατική θάλασσα. Επισημαίνεται ότι ο κλάδος έχει έντονη εποχικότητα και οι τρεις πρώτοι μήνες του έτους παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κίνηση με πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας από όλα τα άλλα τρίμηνα του έτους.

Τα οικονομικά στοιχεία του α΄ τριμήνου 2014 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2013 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 31η Μαρτίου, 2014 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ευρώ 323,41 εκατ. (ευρώ 340,05 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2013) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας ευρώ 623,56 εκατ. (ευρώ 629,23 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2013). Στις 31 Μαρτίου 2014, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε ευρώ 20,81 εκατ. (ευρώ 24,89 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2013).

Στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2014 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2,93 εκατ. ευρώ έναντι 2,35 εκατ. το α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις ευρώ 6,06 εκατ. έναντι ευρώ 6,77 εκατ. την ίδια περίοδο το 2013.

Κατά το α’ τρίμηνο του 2014 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με τέσσερα πλοία Superfast και εννέα πλοία Blue Star.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε αύξηση 9,7% σε επιβάτες, μείωση 2,5% σε Ι.Χ. οχήματα και αύξηση 1,6% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 8% περισσότερα δρομολόγια από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Attica Group: Συρρίκνωση ζημιών και αύξηση πωλήσεων το 2013