Μειωμένος κατά 8,4% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Χαλκόρ το α΄ εξάμηνο του 2013

Μειωμένος κατά 8,4% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Χαλκόρ το α΄ εξάμηνο του 2013

Κυριότερη αιτία για τον όμιλο οι συγκριτικά χαμηλότερες μέσες τιμές μετάλλων.

Σε ζημιές 35,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου Χαλκόρ, το πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι ζημιών 14,7 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 33,1 εκατ. ευρώ ή 0,3270 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 12,2 εκατ. ευρώ ή 0,1201 ευρώ ανά μετοχή, το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, στα 596,4 εκατ. ευρώ έναντι 650,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012, καταγράφοντας μείωση κατά 8,4%, λόγω, κυρίως, των συγκριτικά χαμηλότερων μέσων τιμών των μετάλλων, αλλά και του μίγματος των παραγομένων προϊόντων.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη εμφάνισαν μείωση κατά 79,3% και ανήλθαν στα 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 25,5 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012. Η μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην πραγματοποίηση πρόβλεψης υποτίμησης των αποθεμάτων του ομίλου ποσού 9,7 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού και του ψευδαργύρου στο LME.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν, το πρώτο εξάμηνο του 2013, σε ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 18,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 12,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεασμένα, επίσης, από την πρόβλεψη υποτίμησης των αποθεμάτων.