Μείωση 21,55% στον κύκλο εργασιών της Mevaco

Στα 349,57 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες του ομίλου στο α' εξάμηνο.

Μείωση κατά 21,55% εμφάνισε στο α’ εξάμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών του ομίλου της Mevaco, με τις ζημιές μετά από φόρους να διευρύνονται. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον Όμιλο ανήλθαν σε ζημίες 349,57 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 150,28 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2013.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 9,69 εκ.Ευρώ έναντι 12,36 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, μειωμένος κατά 21,55%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 912,33 χιλ. ευρώ έναντι1,79 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση κατά 49,06%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 314,42 χιλ. ευρώ έναντι 1.048,65 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση κατά 70,02%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες 531,15 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 183,45 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

 Σημαντική μείωση κερδών για τη Mevaco