Μείωση 2,4% των πωλήσεων για τον όμιλο Μαΐλλη

Στην ύφεση της βιομηχανικής δραστηριότητας στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου αποδίδει η εταιρεία τις ζημίες.

Στο ποσό των 260 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης το 2013 από 266 εκατ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας μείωση 2,4%.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 27,2 εκατ. ευρώ έναντι 32,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Αντίστοιχα οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε 30 εκατ. ευρώ έναντι 48,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA του 2013 διαμορφώθηκε σε 11,6 εκατ. ευρώ (έναντι 11,1 εκατ. ευρώ το 2012), κυρίως λόγω της αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους.

Αντίστοιχα, το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε στα 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το 2012, λόγω των μη επαναλαμβανομένων εξόδων που αφορούν κυρίως προβλέψεις κόστους για την υλοποίηση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, τα οποία θα επιφέρουν σημαντικές μειώσεις δαπανών και κόστους στο εγγύς μέλλον.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόδοση του Ομίλου αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζεται από την ύφεση της βιομηχανικής δραστηριότητας και τις ασθενείς οικονομίες του Νότου της Ευρωζώνης. Ο Όμιλος θα εξακολουθήσει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των πωλήσεων, στην περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και στη συγκράτηση των δαπανών.

Δεδομένου ότι η έλλειψη ρευστότητας στη λειτουργία του Ομίλου εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξή του, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους κύριους προμηθευτές του στην προσπάθεια αύξησης των πιστωτικών ορίων ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πρώτες ύλες.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια σε διαπραγμάτευση με τους ομολογιούχους για την τροποποίηση των όρων (επέκταση συμβάσεων/μείωση επιτοκίων κτλ) των ομολογιακών δανείων, οι οποίοι ανταποκρίνονται θετικά, μην έχοντας προβεί σε αρνητικές ενέργειες για τον Όμιλο/Εταιρεία μετά την παραβίαση των όρων των δανείων από την πλευρά της.

Αύξηση στα λειτουργικά EBITDA για τον όμιλο Μαΐλλη το Α΄ εξάμηνο