Μείωση εισφορών για επαγγελματίες: Πότε θα έρθει το νομοσχέδιο στη βουλή

Μείωση εισφορών για επαγγελματίες: Πότε θα έρθει το νομοσχέδιο στη βουλή
Ç õðïõñãüò Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò ¸öç Á÷ôóéüãëïõ, ìéëÜåé óå áíïé÷ôÞ óõãêÝíôñùóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, óôï Ðáõóßëõðï Êáñäßôóáò, ìå èÝìá: «ÐáñáãùãéêÞ áíáóõãêñüôçóç, äßêáéç êáé âéþóéìç áíÜðôõîç, êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç êáé áëëçëåããýç», ôçí ÐÝìðôç 1 Íïåìâñßïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÚÏÓ ×ÁÓÉÁËÇÓ

Η Έφη Αχτσιόγλου έδωσε το χρονοδιάγραμμα του μέτρου, αλλά απάντησε και στο νέο αίτημα του ΔΝΤ να τηρηθεί η ψηφισμένη μείωση των συντάξεων.

 

Την ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών από 1/1/2019, δήλωσε η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου.

Συγκεκριμένα, η ασφαλιστική εισφορά για την κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, θα μειωθεί κατά 33,3%, είπε η υπουργός. Επιπλέον, για αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, μειώνεται και η εισφορά για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ, αναδρομικά από την 1/1/2017, στο ελάχιστο των 64,5 ευρώ/μήνα.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα δημοσιεύματα σχετικά με τη στάση του ΔΝΤ στο θέμα των συντάξεων, η κ. Αχτσιόγλου σημείωσε ότι η χώρα, μετά την 21η Αυγούστου, δεν βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, είναι εκτός μνημονίων. «Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα να εφαρμόζουμε πολιτικές ή να συμφωνούμε πολιτικές με τους δανειστές μας, προκειμένου να λαμβάνουμε τη δανειοδοτική δόση. Άρα, ο μηχανισμός αυτός επιβολής στην πραγματικότητα πολιτικών και εξάρτησης από τη συμφωνία των θεσμών για την υλοποίηση των πολιτικών, προκειμένου να λάβουμε τις δόσεις, έχει οριστικά τελειώσει για τη χώρα» διευκρίνισε η υπουργός Εργασίας.