Μείωση πωλήσεων 5% για τον όμιλο Intracom

Τα έσοδα ανήλθαν στα 513,7 εκατ. ευρώ το 2013 από 541,7 εκατ. ευρώ το 2012.

Στο ποσό των 513,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Intracom Holdings το 2013 από 541,7 εκατ. ευρώ το 2012 σημειώνοντας μικρή μείωση 5%.

Οι ζημίες προ φόρων του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε 75,8 εκατ. ευρώ (από 49,5 εκατ. ευρώ το 2012). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 55,2 εκατ. ευρώ από 76,2 εκατ. ευρώ το 2012. Οι ζημίες προ τόκων, φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 45,1 εκατ. ευρώ (από κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ το 2012). Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 64,6 εκατ. ευρώ από ζημίες 42,9 εκατ. ευρώ το 2012.

Όσον αφορά στη μητρική, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ το 2013 από 2,2 εκατ. ευρώ το 2012. Η εταιρεία παρουσίασε ζημίες προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,6 εκατ. ευρώ από ζημίες 13,9 εκατ. ευρώ το 2012. Επίσης παρουσίασε ζημίες προ φόρων (EBT) 108,5 εκατ. ευρώ από ζημίες 18 εκατ. ευρώ το 2012.

Ο όμιλος υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους 480,7 εκατ. ευρώ ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 31/12/2013 ανερχόταν σε 703,1 εκατ. ευρώ.

 Hellas online: Κέρδη προ φόρων στα 1,9 εκατ. ευρώ