Μείωση του κύκλου εργασιών παρουσίασε ο όμιλος Έλαστρον το α΄ εξάμηνο του 2013

Μείωση του κύκλου εργασιών παρουσίασε ο όμιλος Έλαστρον το α΄ εξάμηνο του 2013

Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας σημείωσε άνοδο.

Στο ποσό των 24,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Έλαστρον ΑΕΒΕ-Χαλυβουργικά Προϊόντα, το πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι 27,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ωστόσο, παρά την κάμψη του κύκλου εργασιών, το μικτό περιθώριο κέρδους σημείωσε άνοδο και ως απόλυτο μέγεθος, αλλά και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών και ανήλθε στα 2,2 εκατ. ευρώ ή 9,1% επί των πωλήσεων έναντι 2,1 εκατ. ευρώ ή 7,5% επί των πωλήσεων, το εξάμηνο του 2012.

Ανάκαμψη (+86%) παρουσίασαν τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (EBIT), τα οποία ανήλθαν σε ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ έναντι σημαντικά υψηλότερων ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ, το εξάμηνο του 2012, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA), ενισχύθηκαν περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου και ανήλθαν σε κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους βελτιώθηκαν αισθητά (+40%) και διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,5 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 23,1 εκατ. ευρώ έναντι 27,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε στα 1,7 εκατ. ευρώ ή 7,4% επί των πωλήσεων έναντι 2,1 εκατ. ευρώ ή 7,5% επί των πωλήσεων, το εξάμηνο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν θετικά και ανήλθαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,6 εκατ. ευρώ, ενώ, τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους εμφάνισαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε ζημιές 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.