Ν. Πασχάλη (Eurobank): «Οι εργαζόμενοι της Eurobank, αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας στρατηγικής»

«Πάγια προτεραιότητα η δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποί μας ευημερούν, αναπτύσσονται επαγγελματικά και συμβάλλουν στην επιτυχία της εταιρείας», δηλώνει η Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, Γενική Διευθύντρια της Eurobank.

Σε έναν οργανισµό, όπως είναι η Eurobank, µε περίπου 7.000 εργαζοµένους, σύνθετες οργανωτικές δοµές και διαδικασίες, η ευθυγράµµιση των ανθρώπων µε τους εταιρικούς στόχους αποτελεί πρόκληση.

Το ζητούµενο δεν είναι να επιτύχουµε µόνο την ευθυγράµµιση και συµµόρφωση µε τις κατευθύνσεις της Διοίκησης. Στόχος µας είναι να ενδυναµώνουµε συνεχώς τη δηµιουργική πολυφωνία µέσα στον οργανισµό, να ενισχύουµε την επικοινωνία και να µεταφέρουµε τους εταιρικούς στόχους στους εργαζοµένους µας έτσι, ώστε να επιτύχουµε τη δέσµευσή τους µέσα από ένα δοµηµένο σύνολο πρωτοβουλιών που αλληλοσυµπληρώνονται και έχουν συνέπεια.

Οι εργαζόµενοι της Eurobank δεν αποτελούν απλώς τον αποδέκτη µίας εταιρικής στρατηγικής. Είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της. Η σύνδεση των προσωπικών µας στόχων µε τις εταιρικές κατευθύνσεις ενισχύει την ικανοποίηση του καθενός από εµάς στην Eurobank για τη συνεισφορά του στις επιτυχίες του Οργανισµού µας.  Υπό αυτό το πρίσµα, έχουµε τρεις κύριες προσεγγίσεις στις οποίες εργαζόµαστε µεθοδικά και συστηµατικά.

Η σύνδεση των προσωπικών μας στόχων με τις εταιρικές κατευθύνσεις ενισχύει την ικανοποίηση του καθενός από εμάς στην Eurobank για τη συνεισφορά του στις επιτυχίες του Οργανισμού μας.

Η επικοινωνία µε τους εργαζοµένους µας είναι πολύπλευρη, συνεχής και αµφίδροµη. Η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση τους σε θέµατα στρατηγικής και κουλτούρας πραγµατοποιείται µέσα από µηνύµατα που λαµβάνουν µε οργανωµένο, συγχρονισµένο και ολοκληρωµένο τρόπο. Για αυτόν τον σκοπό, αξιοποιούµε σύγχρονα, ψηφιακά, συµβατικά και εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας, όπως το εταιρικό µας intranet -που συνιστά την κύρια πηγή-, στοχευµένα emails, το εσωτερικό µας κανάλι Viber, την τηλεφωνική γραµµή υποστήριξης HR4U, αλλά και το LinkedIn.  Η τεχνολογική υποδοµή της Τράπεζας µας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίζουµε τη συνεχή επαφή των µελών της Διοίκησης µε εργαζόµενους, µέσω τακτικών Virtual Townhalls, Roadshows και οργανωµένων συναντήσεων, που φιλοξενούν από έναν µικρό αριθµό συµµετεχόντων µέχρι και το σύνολο των εργαζοµένων µας. Οι ψηφιακές αυτές δυνατότητες κάνουν τη Διοίκηση προσιτή. Την φέρνουν κοντά σε οποιονδήποτε εργαζόµενο, οπουδήποτε κι αν αυτός βρίσκεται, εξασφαλίζοντας την αµφίδροµη επικοινωνία και τη δέσµευση.

Για τα σηµαντικά έργα και δράσεις του Οργανισµού σχεδιάζεται και υλοποιείται στρατηγική επικοινωνίας µε στοχευµένες καµπάνιες που ενσωµατώνουν πρωτοβουλίες και πρακτικές change management. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρικές αλλαγές γίνονται κατανοητές και υιοθετούνται αποτελεσµατικά από συγκεκριµένες οµάδες που επηρεάζονται, καθώς και από το σύνολο των εργαζοµένων. Στην ίδια κατεύθυνση, η προσωπική επαφή των HR Business Partners µε τους ανθρώπους του οργανισµού είναι συνεχής, λειτουργώντας ενισχυτικά στις δράσεις µας ως Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού.

Η ευθυγράµµιση των εταιρικών µε τους ατοµικούς µας στόχους µέσα στον Οργανισµό επιτυγχάνεται µέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Το 2020 εισαγάγαµε για πρώτη φορά την αναθεωρηµένη µας έκδοση όσον αφορά το σύστηµα ανάπτυξης και αξιολόγησης, που είναι διαθέσιµο 24/7 από όλες τις συσκευές. Ο ορισµός των προτεραιοτήτων και η στοχοθέτηση αποτελούν πλέον µια δυναµική διαδικασία. Μπορούν να αναθεωρηθούν, όταν οι συνθήκες αλλάζουν. Η φιλοσοφία του συστήµατος είναι να εστιάζει σε λίγους, βασικούς, εταιρικούς στόχους, βάση των οποίων όλοι οι εργαζόµενοι συνδέουν τις προσωπικές τους εργασιακές προτεραιότητες. Συγχρόνως, έχουµε αναδείξει τις 5 αξίες του οργανισµού µας (Εµπιστοσύνη, Κατανόηση, Δυναµισµός, Καινοτοµία, Συνεργασία), σύµφωνα µε τις οποίες αξιολογούνται όλοι όσοι εργάζονται στην Eurobank. Το νέο σύστηµα έχει ήδη υιοθετηθεί από το 99% των εργαζοµένων. Λειτουργεί ως εργαλείο επικοινωνίας και ευθυγράµµισης µέσα από διαρκή και αµφίδροµη ανατροφοδότηση που δεν περιορίζεται µόνο µεταξύ manager και εργαζοµένου. Το feedback µπορεί να ζητηθεί και να δοθεί ανά πάσα στιγµή εντός του έτους µεταξύ όλων των συναδέλφων στον οργανισµό, σε σχέση µε συγκεκριµένες συνεργασίες κι έργα, ανεξαρτήτως θέσης, ρόλου και µονάδας.

Η επίτευξη των στόχων, όπως και η ευρύτερη τοποθέτηση και προστιθέµενη αξία που προσδίδουν στην Eurobank οι άνθρωποί µας, αναγνωρίζεται σε διάφορα επίπεδα. Είτε µέσω προγραµµάτων δέσµευσης και κινήτρων, είτε µέσω συµµετοχικών πρωτοβουλιών επιβράβευσης που απευθύνονται σε όλους τους εργαζόµενους, όπως το πρόγραµµα «Στο Επίκεντρο». Πρόκειται για µία «οµπρέλα» αναγνώρισης, µε 3 ετήσιες βραβεύσεις που συνδέονται µε τις αξίες, την κουλτούρα και τις στρατηγικές µας προτεραιότητες: «Πελατοκεντρικότητα», «Συνεργασία», «Καινοτοµία». Η τελετή απονοµής των Βραβείων «Στο Επίκεντρο» είναι από τα σηµαντικότερα events της Τράπεζας εσωτερικά. Συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, την παρουσία και την ενεργή συµµετοχή του Διευθύνοντος Συµβούλου και της Ανώτατης Διοίκησης.

Διαμορφώνουμε συνθήκες εργασίας που ενθαρρύνουν τη συνεργασία, την ανάληψη πρωτοβουλίας και τη διαρκή μάθηση, ενσωματώνουν τη διαφορετικότητα και την ευελιξία, ενισχύοντας το αίσθημα υπερηφάνειας των ανθρώπων μας για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους.

Η µεγάλη πρόκληση, αλλά και πάγια προτεραιότητα για την Eurobank είναι η δηµιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποί µας ευηµερούν, αναπτύσσονται επαγγελµατικά και συµβάλλουν στην επιτυχία της εταιρείας, αποτελώντας αναπόσπαστο κοµµάτι της. Προς αυτήν την κατεύθυνση, διαµορφώνουµε συνθήκες εργασίας που ενθαρρύνουν τη συνεργασία, την ανάληψη πρωτοβουλίας και τη διαρκή µάθηση, ενσωµατώνουν τη διαφορετικότητα και την ευελιξία, ενισχύοντας το αίσθηµα υπερηφάνειας των ανθρώπων µας για το αποτέλεσµα της δουλειάς τους.