Νέα εγκύκλιος για τα «μπλοκάκια» – Ποιοι εντάσσονται, πόσα θα πληρώνουν

Νέα εγκύκλιος για  τα «μπλοκάκια» –  Ποιοι εντάσσονται, πόσα θα πληρώνουν

Στην εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή χαμηλότερων εισφορών αλλά και πώς επιμερίζονται σε εργοδότη και ασφαλισμένο. 

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, αναρτήθηκε χθές το απόγευμα η πλατφόρμα για τη δήλωση των εργαζόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε έναν ή δυο εργοδότες, προκειμένου να επιμεριστούν οι εισφορές.

Σύμφωνα με τον φορέα, συμβάσεις που είναι ενεργές πριν την 1η Ιουλίου 2017 και συνεχίζουν να υφίστανται, θα καταχωρούνται στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα (π.χ. 10μηνη σύμβαση από 01/09/2016 – 30/06/2017). Με την αποθήκευση της σύμβασης δημιουργείται σχετικό ενημερωτικό email, το οποίο αποστέλλεται άμεσα στον ασφαλισμένο προκειμένου να λάβει γνώση περί της υποβληθείσας σύμβασης.

Στην εγκύκλιο που εκδόθηκε χθες από το υπουργείο Εργασίας, κα αναφέρεται ότι εργοδότης και εργαζόμενος πρέπει να υπογράψουν σύμβαση, η οποία άμεσα πρέπει να καταχωρείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ταμείου.

Ποιοι εντάσσονται

Ουσιαστικά η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ αφορά ασφαλισμένους που προσφέρουν εργασία σε έναν ή δύο εργοδότες για την οποία έπρεπε να ασφαλιστούν στα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ ή ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Ειδικότερα, αφορά:

– Απασχολουμένους σε έναν ή έως δύο εργοδότες, οι οποίοι αμείβονται αποκλειστικά με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ).
– Απασχολουμένους σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί που προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλον ή άλλους –έως δύο– εργοδότες από τους οποίους αμείβονται με «μπλοκάκι».
– Απασχολουμένους σε έναν εργοδότη, στον οποίο προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες μέσω ΔΠΥ.

Ποιοι μένους εκτός

Στην εγκύκλιο δεν υπάγονται, οι ασφαλισμένοι που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες σε έναν εργοδότη και λαμβάνουν μέρος των αποδοχών τους ως μισθωτοί και μέρος αυτών μέσω ΔΠΥ, καθώς για το σύνολο των αποδοχών θα καταβάλλονται εισφορές με βάση το άρθρο 38 (αφορά τους μισθωτούς). Επίσης, δεν εντάσσονται και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ανεξάρτητα από τον χρόνο υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.

Κλάδοι ασφάλισης – Ποσοστό εισφορών
Για τα πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από απασχόληση σε ένα ή δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αποδέχονται τις σχετικές υπηρεσίες τους και προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 υπολογίζονται εισφορές:

Α. Κλάδου Σύνταξης
Συνολικό ποσοστό εισφορών : 20 %
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 6,67 %
Ποσοστό εισφορών εργοδότη : 13,33 %

Β. Κλάδου υπέρ υγειονομικής περίθαλψης
Β1. Παροχές Ασθενείας σε είδος

Συνολικό ποσοστό εισφορών : 6,45 %
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 2,15%
Ποσοστό εισφορών αντισυμβαλλόμενου : 4,30 %

Β2. Παροχές Ασθενείας σε χρήμα

Συνολικό ποσοστό εισφορών : 0,65%
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 0,40%
Ποσοστό εισφορών εργοδότη : 0,25%

Γ. Κλάδου επικουρικής ασφάλισης
Συνολικό ποσοστό εισφορών : 7%
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 3,5%
Ποσοστό εισφορών εργοδότη : 3,5%
Δ. Κλάδου πρόνοιας 

Συνολικό ποσοστό εισφορών : 4 %
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 4%
Ποσοστό εισφορών εργοδότη : 0%

Σημειώνεται ότι για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (εφάπαξ) υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών, στις περιπτώσεις που λόγω της ιδιότητας ή της δραστηριότητας ,υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση των κλάδων αυτών.

Ο υπολογισμός
Το ανώτατο όριο και κατώτατο όριο για τις εισφορές στον ΕΦΚΑ καθορίζονται και ελέγχονται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης η οποία υποχρεωτικά υποβάλλεται:

Επί ετήσιων συμβάσεων, οι ασφαλιστικές εισφορές, υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών ακόμα κι αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,8 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ετησίου ορίου.

Σε περιπτώσεις συμβάσεων με διάρκεια μικρότερη του έτους, οι ασφαλιστικές εισφορές, για αντισυμβαλλόμενους – ασφαλισμένους υπολογίζονται στο ποσό που προκύπτει από την μηνιαία διαίρεση της συμφωνηθείσας αμοιβής δια της μηνιαίας διάρκειας της σύμβασης. Το μηνιαίο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μηνιαία βάση υπολογισμού ανώτατου ορίου (5.860,80 ευρώ) ενώ στις περιπτώσεις που το ποσό υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης, οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται στο πραγματικό ποσό (της κατανομής) και τυχόν διαφορά ασφαλιστικής υποχρέωσης που υπολείπεται του ελάχιστου ποσού, θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο κατά το χρόνο της ετήσιας εκκαθάρισης.

Τα όρια

• Η ελάχιστη μηνιαία βάση εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς απασχολούμενων με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου απασχολούμενου άνω των 25 ετών, δηλαδή τα 586,08 ευρώ.

• Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος είναι το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, άνω των 25 ετών, 5.860,80 ευρώ τον μήνα και 70.329,60 ευρώ τον χρόνο. Το ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά μόνο στην εισφορά του ασφαλισμένου.