Νεκρός ο συγκυβερνήτης του F-4 που έπεσε ανοιχτά της Ανδραβίδας

Νεκρός ο συγκυβερνήτης του F-4 που έπεσε ανοιχτά της Ανδραβίδας
(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôç óõíåêðáßäåõóç ç ïðïßá ðåñéåëÜìâáíå åêôÝëåóç áëìÜôùí ÅëåõèÝñáò Ðôþóåùò, Óôáôéêïý ÉìÜíôá êáé Ñßøåùò Åöïäßùí, êáèþò êáé ôçí åêôÝëåóç óåíáñßùí Slow Movement (SLOMO) Attack/Protect ìå Ìá÷çôéêÜ ÁåñïóêÜöç ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ôçí ÊõñéáêÞ 30 Ïêôùâñßïõ Ýùò ôçí ÊõñéáêÞ 6 Íïåìâñßïõ 2022 êáé óôï ðëáßóéï ôçò ÓôñáôéùôéêÞò Óõíåñãáóßáò ÅëëÜäïò êáé ÇÐÁ. Ðáñüìïéá óõíåêðáßäåõóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå êáé óôçí «STOLEN CERBERUS 22» (https://geetha.mil.gr/dimeris-askisi-eidikon-epicheiriseon-elladas-ipa-me-tin-eponymia-stolen-cerberus-22/).Óå áõôÞí óõììåôåß÷áí Áîéùìáôéêïß êáé Õðáîéùìáôéêïß ôçò íåüôåõêôçò Äéïßêçóçò Åéäéêïý ÐïëÝìïõ (ÄÅÐ) ôïõ ÃÅÅÈÁ êáé ôçò Ó÷ïëÞò Áëåîéðôùôéóôþí ôïõ ÃÅÓ, Ìá÷çôéêÜ ÁåñïóêÜöç F-16 êáé Ìåôáãùãéêü ÁåñïóêÜöïò C-130 ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò. Áðü ÁìåñéêáíéêÞò ðëåõñÜò óõììåôåß÷å ç USAFE ìå 2 ÁåñïóêÜöç C-130J. H åí ëüãù óõíåêðáßäåõóç åíôÜóóåôáé óôïí óõíïëéêü ó÷åäéáóìü ôïõ ÃÅÅÈÁ êáé óôï ðëáßóéï ôçò ÅðéêáéñïðïéçìÝíçò Óõìöùíßáò Áìïéâáßáò ÁìõíôéêÞò Óõíåñãáóßáò ÅëëÜäïò – ÇÐÁ (Mutual Defense Cooperation Agreement – MDCA) êáé óõìâÜëåé óôçí åðáýîçóç ôïõ åðéðÝäïõ ôçò åðé÷åéñçóéáêÞò åôïéìüôçôáò, ìá÷çôéêÞò éêáíüôçôáò, óõíáíôßëçøçò, áíôáëëáãÞò ôå÷íïãíùóßáò êáé äéáëåéôïõñãéêüôçôáò ìåôáîý ôùí óõììåôå÷üíôùí. ÔÝëïò, ôçí ÐáñáóêåõÞ 4 Íïåìâñßïõ 2022 êáé óôï ðëáßóéï ôçò óõíåêðáßäåõóçò êáé ôïõ åïñôáóìïý ôïõ ÐñïóôÜôç ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò Áñ÷áããÝëïõ Ìé÷áÞë, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôéìçôéêÞ äéÝëåõóç Ó÷çìáôéóìïý 3 Áåñïóêáöþí C-130 (1 Åëëçíéêü, 2 ÁìåñéêáíéêÜ) ðÜíù áðü ôéò ÁåñïðïñéêÝò ÂÜóåéò ôçò Áíäñáâßäáò (117 ÐÌ), ôïõ ÁñÜîïõ (116 ÐÌ) êáé ôçò ÊáëáìÜôáò (120 ÐÅÁ).Ôñßôç 8 Íïåìâñßïõ 2022. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÃÅÅÈÁ /STR Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνήτη.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, σήμερα και ώρα 10:30, διθέσιο αεροσκάφος F-4 Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου Ανδραβίδας, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του συγκυβερνήτη, υποσμηναγού (Ι) Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα 29 ετών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον κυβερνήτη, σμηναγό (Ι) Ευστάθιο Τσιτλακίδη, 31 ετών.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με εντολή του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νικολάου Παναγιωτόπουλου κηρύσσσεται τριήμερο στρατιωτικό πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από σήμερα έως τις 2 Φεβρουαρίου, μετά το τραγικό γεγονός που συνέβη το πρωί, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή του o Υποσμηναγός (Ι) Μάριος – Μιχαήλ Τουρούτσικας συγκυβερνήτης του διθέσιου αεροσκάφος F-4 Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης που κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου Ανδραβίδας, ενώ εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνήτη, εκφράζουμε τη θλίψη και την οδύνη μας για την απώλεια του συγκυβερνήτη μετά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητος στην Ανδραβίδα.

H σκέψη μας είναι με την οικογένεια του ιπταμένου Υπομηναγού, στην οποία εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: