Νέο επεισόδιο μετά την άρνηση του ΚΑΣ να δώσει το Σούνιο για γύρισμα στο BBC

Νέο επεισόδιο μετά την άρνηση του ΚΑΣ να δώσει το Σούνιο για γύρισμα στο BBC
Ôïõñßóôåò áðïëáìâÜíïõí ôï çëéïâáóßëåìá óôï íáü ôïõ Ðïóåéäþíá, óôï Óïýíéï, ÓÜââáôï 31 Áõãïýóôïõ 2013. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ ÓÅÔÅ óôïí ôïõñéóìü óçìåéþèçêå áýîçóç 9,28% êáèþò Ýíá åêáôïììýñéï ôïõñßóôåò ðåñéóóüôåñïé áðü ôçí ðåñõóéíÞ ÷ñïíéÜ Ýöèáóáí öÝôïò óôç ÷þñá ìáò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Μετά την κατακραυγή από την κυβέρνηση, θέση πήρε και η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων.

Στην «εντονότατη κριτική που ασκήθηκε μετά την αρνητική απάντηση του ΚΑΣ» στην κινηματογράφηση στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου για τις ανάγκες γυρίσματος σειράς του BBC, με διάσημους συντελεστές, αναφέρεται η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων (ΠΕΥΦΑ), σε ανακοίνωσή της.

«Σαν εργαζόμενοι στους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία, θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε υπέρ στο να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους δράσεις, αλλά με έναν απαράβατο όρο. Να μη δημιουργείται πρόβλημα στην ασφάλεια του χώρου ή του μουσείου και στην ομαλή πρόσβαση των τουριστών» σημειώνουν οι αρχαιοφύλακες, συμπληρώνοντας ότι «όλα αυτά να γίνονται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας των αρχαιοφυλάκων για πάρα πολλούς λόγους».

«Θέλουμε να σας ενημερώσουμε», προσθέτει η ΠΕΥΦΑ, «ότι πάρα πολλές φορές οι παραγωγές αυτές μικρές ή μεγάλες, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του αιτήματος. Με λίγα λόγια, άλλα αιτούνται στο ΚΑΣ και άλλα συμβαίνουν στην πράξη και αυτό έχει να κάνει με το ωράριο εργασίας, με την απασχόληση των εργαζομένων και κυρίως με την παρεμπόδιση των επισκεπτών επειδή αποκλείονται μεγάλα κομμάτια του χώρου με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να διαμαρτύρονται εντονότατα». Οι αρχαιοφύλακες ζητούν επίσης να μάθουν «το τίμημα που καταβάλλεται για τη χρήση του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και την πληρωμή των εργαζομένων, όταν πρόκειται να εργαστούν υπερωριακά».

Η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής: «Το ΚΑΣ είναι ένας επιστημονικός θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού ο οποίος προσπαθεί να διαφυλάξει την πολιτιστική μας κληρονομιά. Επειδή όμως “κληθήκαμε” να εκφράσουμε τη γνώμη μας και πιστεύαμε πως θα το κάνουνε και άλλοι πολλοί, θέλουμε να πούμε το εξής ρητό του Πλάτωνα: Γνώμην δύναται να έχουν άπαντες. Γνώσιν διά να έχουν γνώμην έχουν;».