Νέο μοντέλο σύμπραξης επαγγελματιών υπό τη μορφή νομικού προσώπου

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την κοινωνική οικονομία.

Ώθηση στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Εργασίας, με την κατάθεση προς ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) και Ανάπτυξη των Φορέων της και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Εργασίας, με το νομοσχέδιο, «πέραν των γνωστών, μέχρι σήμερα, ΚΟΙΝΣΕΠ, εισάγεται ένα νέο νομικό πρόσωπο, ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων (συνεταιριστική σύμπραξη τριών τουλάχιστον φυσικών προσώπων που συνεταιρίζονται, για να βιοποριστούν από την εργασία τους).

Ειδικότερα, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, φορέας κοινωνικής οικονομίας είναι κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργεί με βάση τις εξής αρχές:

– Δημοκρατική λειτουργία: «Ένα μέλος μία ψήφος».

– Κανόνες στη διανομή κερδών: Το 35% μοιράζεται στους εργαζόμενους, εκτός αν τα 2/3 της γενικής συνέλευσης αποφασίσουν να κρατήσουν αυτό το ποσοστό για επανεπένδυση στην επιχείρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

– 10%-30% αποδίδεται για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας.

– 5% αποθεματικό στην επιχείρηση.

– Το υπόλοιπο επενδύεται υποχρεωτικά, είτε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είτε για την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

– Βάζει κανόνες για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, δίνει εργαλεία για την ανάπτυξή τους ως παραγωγικών μονάδων που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αξιοπρεπή εργασία και προάγει την οικονομική μεταξύ τους συνεργασία.

– Απλοποιεί τις διαδικασίες για τη σύσταση φορέων ΚΑΛΟ, καθιστώντας το μητρώο φορέων ΚΑΛΟ υπηρεσία ΓΕΜΗ. Συνεπώς, μακροπρόθεσμα, θα συστήνονται, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης.

Πώς αυτά θα υποστηριχθούν στην πράξη; Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας:

«Εξασφαλίζονται πόροι για την κοινωνική οικονομία: Τουλάχιστον 157.000.000 ευρώ θα διατεθούν την επόμενη περίοδο, για να βοηθηθούν τα εγχειρήματα στο ξεκίνημά τους, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα ο μηχανισμός εκείνος που θα πληροφορεί δωρεάν και θα βοηθάει τον κόσμο να δραστηριοποιηθεί στο ξεκίνημά του (κέντρα στήριξης σε περιφερειακό επίπεδο).

Διαμορφώνεται διαφανές πλαίσιο συνεργασίας του Δημοσίου με τους φορείς κοινωνικής οικονομίας. Καθορίζεται δηλαδή, το πώς οι φορείς ΚΑΛΟ θα μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις, για το πώς το Δημόσιο θα μπορεί να παραχωρεί για χρήση αναξιοποίητη, για το πώς θα συνεργάζονται οι φορείς με την τοπική Αυτοδιοίκηση.

– Συστήνεται το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας (πόροι: Εθνικοί, κοινοτικοί, ιδιωτικές επενδύσεις). Το Ταμείο θα υποστηρίζει αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα».