Νέα διαδικτυακή πλατφόρμα αξιοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών

Η νέα υποδομή της ΓΓΕΤ έχει στόχο να συνδέσει την έρευνα και την καινοτομία με τις περιφέρειες, και με οργανισμούς εκτός Ελλάδας.

Σε μία νέα διαδικτυακή πλατφόρμα αξιοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών έρευνας και καινοτομίας ανακοίνωσε ότι προχωρά η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Γι’ αυτή τη προσπάθεια προτίθεται να προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εταιρεία Εvolution Projects Software Consulting, με σκοπό την ανάθεση του σχετικού έργου.

Πρόκειται για μια νέα υποδομή της ΓΓΕΤ με στόχο να ενισχύσει τη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας, που παράγεται από το ερευνητικό προσωπικό της χώρας μας, με τον παραγωγικό ιστό στις πόλεις, με τις περιφέρειες, και με οργανισμούς εκτός Ελλάδας.

Η δημιουργία της πλατφόρμας αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας, τόσο σε επίπεδο ερευνητικών φορέων όσο και συνολικά σε επίπεδο χώρας.

Η πλατφόρμα θα υποδέχεται και ταυτόχρονα θα παρουσιάζει προϊόντα και υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας, τις τεχνολογικές ανάγκες, αλλά και τα επιτεύγματα των επιχειρήσεων.

Η πρωτοβουλία της ΓΓΕΤ εντάσσεται στην προωθούμενη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης», που αποτελεί την κεντρική πολιτική σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων της περιόδου 2014- 2020.

Η νέα στρατηγική απαιτεί την ύπαρξη ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα υλοποιημένα έργα έρευνας και καινοτομίας, την διάχυσή τους εντός της χώρας, αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησης της γνώσης για την ενίσχυση των δικτυώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων έρευνας.

Σύμφωνα με τη ΓΓΕΤ το έργο συμβαδίζει με μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες καινοτομούν και δημιουργούν αξία.

Μέχρι πρόσφατα η καινοτομία στηρίζονταν, κατά κύριο λόγο, στις εσωτερικές τεχνολογικές ικανότητες των εταιριών και στην προστασία που παρέχουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και τα πνευματικά δικαιώματα.

Στο νέο μοντέλο της «ανοικτής» καινοτομίας που κυριάρχησε διεθνώς μετά το 2000, δίνεται έμφαση όλο και περισσότερο στα δίκτυα συνεργασίας, στα οποία συμμετέχουν άλλες επιχειρήσεις και οργανισμοί, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια.

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων θεωρείται πλέον μία συνεργατική δραστηριότητα που συμβαίνει εντός των δικτύων αυτών.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ο προϋπολογισμός δεν θα υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.