Νίκος Ανδρουλάκης: «Προχωράμε με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ» – Έσπασε το «φράγμα» των 170.000 η συμμετοχή

Νίκος Ανδρουλάκης: «Προχωράμε με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ» – Έσπασε το «φράγμα» των 170.000 η συμμετοχή
Ï ðñüåäñïò ôïõ ÊÉÍÁË, Íßêïò ÁíäñïõëÜêçò, øçößæåé óôïí Äçìïôéêü Ðïëõ÷þñï Ðïëéôéóìïý "Ãáëáîßáò", êáôÜ ôç äéÜñêåéá åóùêïììáôéêÞò øçöïöïñßáò óôï ÊÉÍÁË, óôçí ÍÝá Óìýñíç, ÊõñéáêÞ 08 ÌáÀïõ 2022. Îåêßíçóå áðü ôéò 7:00 ôï ðñùß, óôá ðåñßðïõ 600 åêëïãéêÜ êÝíôñá ó´ üëç ôç ÷þñá, ç åóùêïììáôéêÞ øçöïöïñßá óôï Êßíçìá ÁëëáãÞò üðïõ ôá ìÝëç ôïõ êüììáôïò êáëïýíôáé íá åðéëÝîïõí ôçí ïíïìáóßá ôïõ áíÜìåóá óôï éó÷ýïí "Êßíçìá ÁëëáãÞò" Þ ôï «ÐÁÓÏÊ- Êßíçìá ÁëëáãÞò», ìå ôá áíôßóôïé÷á óýìâïëá, ôï ôñéáíôÜöõëëï êáé ôïí ðñÜóéíï Þëéï.Ôáõôü÷ñïíá øçößæïõí ãéá ôçí åêëïãÞ ôùí íÝùí ôïðéêþí êáé íïìáñ÷éáêþí åðéôñïðþí êáé ôçí åêëïãÞ ôùí áíôéðñïóþðùí óôï óõíÝäñéï ðïõ èá äéåîá÷èåß óôéò 20-22 ÌáÀïõ.Ìå áíôßôéìï 3 åõñþ, äéêáßùìá øÞöïõ Ý÷ïõí ôá ðåñßðïõ 180 ÷éëéÜäåò ìÝëç áëëÜ êáé ïé ößëïé ôïõ ÊÉÍÁË. Ïé ößëïé ôïõ êüììáôïò ðïõ øÞöéóáí óôéò åóùêïììáôéêÝò åêëïãÝò ôïõ Äåêåìâñßïõ ãéá ôçí åêëïãÞ ôïõ Íßêïõ ÁíäñïõëÜêç ìðïñïýí óÞìåñá íá ðñïóÝëèïõí óôéò êÜëðåò, íá óõìðëçñþóïõí ôçí áßôçóç åããñáöÞò ìÝëïõò êáé íá øçößóïõí óôç óõíÝ÷åéá ãéá ôï üíïìá ôïõ êüììáôïò êáé ôçí åêëïãÞ ôùí íÝùí Íïìáñ÷éáêþí êáé Äçìïôéêþí Ïñãáíþóåùí. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÌÐÅËÔÅÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Tην πλήρη ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές, εξέφρασε, αργά το βράδυ της Κυριακής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για επιστροφή του ΠΑΣΟΚ και του πράσινου ήλιου.

Tην πλήρη ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, εξέφρασε αργά το βράδυ της Κυριακής ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η συγκλονιστική σας συμμετοχή δυνάμωσε την ελπίδα που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο. Ευχαριστώ τα πάνω από 170 χιλιάδες μέλη, που έδωσαν δυναμικό παρών, παίρνοντας το μέλλον της παράταξης στα χέρια τους», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και γνωστοποίησε πως «οι πολίτες αποφάσισαν: Το σύμβολο μας, ο ήλιος, επέστρεψε. Μαζί με τις μνήμες μιας ιστορικής παράταξης, που ταυτίστηκε με τους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που όπως φαίνεται θα είναι πια το επίσημο όνομα του κόμματος, τόνισε ότι «επέστρεψαν οι προσδοκίες να γίνει ξανά η Δημοκρατική Παράταξη, μαζί με τις δυνάμεις της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς και των κινημάτων της οικολογίας, η φωνή της δημιουργικής Ελλάδας.

Της Ελλάδας της προόδου, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης. Η φωνή των Ελλήνων, που αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον, επιζητώντας τη διαφάνεια και την αξιοκρατία».
Επίσης, σημείωσε τη φωνή των νεότερων γενεών που αγωνίζονται για περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή τους.

«Οικοδομούμε μέρα με τη μέρα μια καινούργια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό σε κάθε πεδίο των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας», επισήμανε εκφράζοντας αισιοδοξία για τις κρίσιμες κοινωνικές και πολιτικές μάχες που έπονται.

«Προχωράμε με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Όλοι μαζί θα νικήσουμε», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.