Accenture: O δρόμος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τουρισμού

Accenture: O δρόμος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τουρισμού
H Accenture σε συνεργασία µε το ΙΝΣΕΤΕ παρουσιάζουν τον οδικό χάρτη και τους βασικούς πυλώνες για την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος.

Aπό τον Κώστα Γεωργίου, Senior Manager, Accenture

O τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα έχει να αντιµετωπίσει σειρά προκλήσεων: οι επισκέπτες έχουν υψηλότερες απαιτήσεις, ο ανταγωνισµός, και µάλιστα από νέα επιχειρηµατικά µοντέλα, αυξάνεται διαρκώς, η πίεση για µείωση του κόστους είναι συνεχής, ενώ τα απαρχαιωµένα, σε πολλές περιπτώσεις, συστήµατα αυξάνουν την περιπλοκότητα του ψηφιακού εκσυγχρονισµού.

Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να εστιάσουµε στην επόµενη ηµέρα και να µεταβούµε από το συµβατικό στον ευφυή τουρισµό, ξεκλειδώνοντας την παγιδευµένη αξία των δεδοµένων και αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό, ως Accenture, αναγνωρίζοντας τη δυναµική και τη σηµασία του τουριστικού κλάδου στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία, εκπονήσαµε για το ΙΝΣΕΤΕ µια ολοκληρωµένη κλαδική µελέτη µε τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του Ελληνικού Τουρισµού».

Η µελέτη µας ανέδειξε ότι η υιοθέτηση ενός Στρατηγικού Οδικού Χάρτη, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού πλαισίου υποστήριξης των επιχειρήσεων, θα αποτελέσει «κλειδί» επιτυχίας για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή, παρουσιάσαµε πέντε βασικούς πυλώνες που θα συµβάλουν σηµαντικά στην αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος:

DATA HUB (ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΚΌΜΒΟΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ)

Ο πρώτος και βασικός πυλώνας αφορά στη δηµιουργία ενός εθνικού ψηφιακού κόµβου για τον κλάδο του τουρισµού, αλλά και για πληθώρα επιχειρηµατικών αναλύσεων και χρήσεων. Το Data Hub προσφέρει τυποποιηµένους µηχανισµούς συλλογής δεδοµένων, λογική ροή, διαφάνεια και ασφάλεια των δεδοµένων που σχετίζονται µε τον τουριστικό τοµέα. Τα σχετικά στοιχεία µπορούν να αξιοποιηθούν και να προσφέρουν σηµαντικά οφέλη για τους συµµετέχοντες στο ευρύτερο οικοσύστηµα. Για παράδειγµα, αναφέρεται η συγκέντρωση δεδοµένων που οδηγούν στην κατανόηση των προτιµήσεων των επισκεπτών και, κατά συνέπεια, στη λήψη κατάλληλων επιχειρηµατικών αποφάσεων, όπως και η πρόβλεψη της ζήτησης, που επιτρέπει τη βελτιστοποίηση διαχείρισης των παγίων.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ψηφιακή ταυτότητα συγκεντρώνει σε ένα σηµείο ψηφιακές πληροφορίες για τον επισκέπτη (π.χ. πιστοποιητικά εµβολιασµού, κάρτα επιβίβασης, διαβατήριο, ταξιδιωτικές προτιµήσεις κ.ά.) και εξασφαλίζει µια ανέπαφη ταξιδιωτική εµπειρία που µπορεί βραχυπρόθεσµα να συνεισφέρει στην ανάκαµψη της τουριστικής δραστηριότητας, παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια και µακροπρόθεσµα να βελτιώσει συνολικά την ταξιδιωτική εµπειρία.

«ΕΞΥΠΝΟΣ» ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Η ανάπτυξη των «έξυπνων» προορισµών περιλαµβάνει αρχικά τη δηµιουργία µιας εφαρµογής η οποία είναι το σηµείο αναφοράς του επισκέπτη για τον προορισµό. Μέσω της εφαρµογής οι επισκέπτες µπορούν µε εύκολο τρόπο να ολοκληρώνουν τη διαδικασία κράτησης και εισιτηρίων, αγοράς ταξιδιωτικών προϊόντων/υπηρεσιών µε ασφαλή τρόπο και αναζήτησης πληροφοριών. Πρόσθετα περιλαµβάνει την πλατφόρµα τουρισµού που ενώνει προµηθευτές µε επισκέπτες σε ένα σηµείο επαφής και σε όλο το µήκος της ταξιδιωτικής αλυσίδας, παρέχοντας µια one stop shop εµπειρία. Ειδική βαρύτητα σε αυτόν τον πυλώνα έχει η ενίσχυση της βιωσιµότητας του προορισµού µέσα από τη χρήση τεχνολογίας IoT και AI, για τη βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων και παρακολούθησης του αντικτύπου στο περιβάλλον.

«ΈΞΥΠΝΕΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σηµαντικό ρόλο στον πυλώνα αυτό θα διαδραµατίσει η µετάβαση σε ψηφιακές λειτουργίες που ενεργοποιούνται µέσω συστηµάτων Property Management Systems και Revenue Management Systems αποφέροντας σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Επίσης, ιδιαίτερη σηµασία έχει η ενίσχυση του ψηφιακού marketing µέσω πολλαπλών καναλιών διανοµής και η χρήση ψηφιακών βοηθών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ειδικότερα, τα «έξυπνα» καταλύµατα και τα «έξυπνα» αεροδρόµια, µέσα από την υιοθέτηση κατάλληλης τεχνολογίας, µπορούν να εξασφαλίσουν βελτιστοποίηση εσωτερικών λειτουργιών, καθώς επίσης και αύξηση εσόδων, µέσω παροχής αναβαθµισµένων εµπειριών στους πελάτες και στοχευµένων προτάσεων για αγορές.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙOΤΗΤΕΣ

Ο συντονισµός και η διαχείριση της εκπαίδευσης των απασχολούµενων στον τουρισµό αποτελούν προαπαιτούµενο για την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον τοµέα και µπορεί να υλοποιηθούν µέσω της δηµιουργίας ενός κέντρου κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων, µε τη συµβολή τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµοσίου τοµέα. Συµπερασµατικά, ο τουρισµός, αν και έχει πληγεί σηµαντικά από την πανδηµία, θα ανακάµψει δυναµικά στο µέλλον, µε αυτοπεποίθηση και τολµηρά βήµατα για την επόµενη ηµέρα του.