Ο Όμιλος Μυτιληναίος απορροφά ΜΕΤΚΑ, Αλουμίνιο, Protergia και Protergia Thermo

Ο Όμιλος Μυτιληναίος απορροφά ΜΕΤΚΑ, Αλουμίνιο, Protergia και Protergia Thermo
Ο πρόεδρος της Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ) Ευάγγελος Μυτιληναίος μιλάει στην εκδήλωση της Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος, στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας με αφορμή της συμπλήρωσης των 50 χρόνων από την ίδρυση του εργοστασίου. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Το ετήσιο όφελος από τις συνέργειες θα  φτάσει τα 20,6 εκατ. ευρώ.

Τη συγχώνευσή τους με την εταιρεία «Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων», αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών «ΜΕΤΚΑ Βιομηχανική – Κατασκευαστική Α.Ε.», «Αλουμίνιον της Ελλάδος Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία ΕΑΕ», «PROTERGIA Aνώνυμη Εταιρεία παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και «PROTERGIA Θερμοηλεκτρική Αγίου Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας», τα οποία συνεδρίασαν από κοινού με το διοικητικό συμβούλιο της πρώτης. Η συγχώνευση θα έχει τη μορφή απορρόφησης των εταιρειών εκ μέρους της Μυτιληναίος Α.Ε..

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του ομίλου, ο νέος εταιρικός μετασχηματισμός, θα απλοποιήσει τη δομή του ομίλου, ενώ θα καταλήξει σε επιχειρηματικές συνέργειες, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η νέα ευέλικτη δομή θα επωφεληθεί από σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, οικονομίες κλίμακας, βελτιστοποίηση των διαδικασιών προμήθειας, ομογενοποίηση και βελτίωση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διάφορων τμημάτων της νέας οντότητας, με αποτέλεσμα την επίτευξη λειτουργικών συνεργειών εκτιμώμενης ετήσιας αξίας 20,6 εκ. ευρώ προ φόρων, οι οποίες θα επιτευχθούν πλήρως έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού.

Το νέο, ευέλικτο και απλοποιημένο σχήμα, θα παράσχει ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία, καθιστώντας δυνατή τη διαφοροποίηση των ταμειακών ροών της νέας ενοποιημένης εταιρείας καθώς και την ενδυνάμωση του ισολογισμού της. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων σε επενδύσεις που θα προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, ενισχυμένες από τη στιβαρή οικονομική ισχύ της νέας εταιρείας.

Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Αυγούστου 2017, καθώς και να επιφέρει βραχυπρόθεσμα κέρδη και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνεται η εκτίμηση των διοικητικών συμβουλίων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ΜΕΤΚΑ για τη σχέση ανταλλαγής, η οποία τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων εκάστης των συγχωνευόμενων εταιρειών. Ειδικότερα, οι μέτοχοι της ΜΕΤΚΑ προτείνεται να λάβουν 1 κοινή εισηγμένη μετά ψήφου μετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ονομαστικής αξίας 0,97 ευρώ εκάστης, προς κάθε κοινή εισηγμένη μετά ψήφου μετοχή της ΜΕΤΚΑ που κατέχουν, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ εκάστης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το διοικητικό συμβούλιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, διόρισε την Nomura International plc (στο εξής η “Nomura”) ενώ το διοικητικό συμβούλιο της ΜΕΤΚΑ διόρισε την Barclays Bank PLC, ενεργώντας δια της επενδυτικής της τράπεζας (στο εξής η “Barclays”), προκειμένου η κάθε μία, ενεργώντας ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του αντίστοιχου εντολέα του, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και υπό την αίρεση των εκάστοτε εσωτερικών διαδικασιών και εγκρίσεων της Nomura και της Barclays, να εκδώσει ανεξάρτητη γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο επί της ανωτέρω σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Lazard & Co. Limited, διορίστηκε μοναδικός οικονομικός σύμβουλος της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ενώ η Eurobank Ergasias Α.Ε. θα ενεργεί ως σύμβουλος διαδικασίας αναφορικά με την έκδοση των νέων μετοχών. Η McKinsey & Company διορίστηκε ως σύμβουλος προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργική μετάβαση των συγχωνευόμενων εταιρειών στο νέο σχήμα, ενώ, η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» διορίστηκε ως ανεξάρτητος ελεγκτής, για τη διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 53 του νόμου 4172/2013.

Η συγχώνευση, όπως αποφασίστηκε καταρχήν από τα διοικητικά συμβούλια των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, θα φέρει ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31 Δεκεμβρίου 2016 και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και εν γένει της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων κάθε μίας από τις εταιρείες και τελεί επίσης υπό την αίρεση της κατά νόμο λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.