Νέα έκδοση έντοκων γραμματίων ύψους 1 δισ. ευρώ

Νέα έκδοση έντοκων γραμματίων ύψους 1 δισ. ευρώ

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013.

Στην αναζήτηση 1 δισ. ευρώ βγαίνει το Δημόσιο, καθώς ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα προχωρήσει σήμερα σε έκδοση έντοκων γραμματίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 15 Νοεμβρίου 2013».

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.  Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013 και μέχρι τις 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Διαβάστε ακόμη: To Δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ.ευρώ