ΟΔΔΗΧ: Έκδοση ετήσιων εντόκων με δικαίωμα αγοράς από φυσικά πρόσωπα

ΟΔΔΗΧ: Έκδοση ετήσιων εντόκων με δικαίωμα αγοράς από φυσικά πρόσωπα
In this photo illustration a Greek flag is displayed on a smartphone on March 24, 2020 in Athens, Greece. (Photo illustration by Nikolas Kokovlis/NurPhoto) (Photo by Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto via AFP)
Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 500 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 6 Ιουνίου 2025.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 20% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τα φυσικά πρόσωπα

Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 eυρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 4 Ιουνίου 2024 έως και Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

Yπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου 2024 και το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 3,73%.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της Fitch σημειώνεται ότι ο διεθνής οίκος αξιολόγησης έχει προγραμματίσει για σήμερα την επόμενη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Η προηγούμενη αξιολόγηση από τον ίδιο οίκο είχε πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2023 οπότε είχε κατατάξει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στην κατηγορία ΒΒΒ- και την προοπτική της οικονομίας ως «σταθερή».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: