Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς για το 2023

Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς για το 2023
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε 4 άξονες οι κεντρικές χρηματοοικονομικές επιδιώξεις του Ομίλου.

«Η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης το 2023, αποτέλεσμα της διαφορετικής θέσης της στον οικονομικό κύκλο σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, καθώς και της ενισχυμένης ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητάς της», εκτιμά η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με σημερινή παρουσίαση σε επενδυτές για τις κεντρικές χρηματοοικονομικές του επιδιώξεις του ομίλου για το έτος 2023.

«Η αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) θα οδηγήσει την οικονομία σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του 2023 και εξής», εκτιμά η τράπεζα.

Τράπεζα Πειραιώς – Οι κεντρικές χρηματοοικονομικές του επιδιώξεις για το έτος 2023

Οι βασικοί άξονες είναι οι ακόλουθοι:

– Άνω των 0,45 ευρώ εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, διατηρήσιμη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 10%, περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, υπό ρεαλιστικές παραδοχές.

– Ο σχεδιασμός του oμίλου για το 2023, περιλαμβάνει τη στήριξη υγιών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, προκειμένου να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, τη διεκδίκηση ηγετικού τραπεζικού ρόλου στην αξιοποίηση των κεφαλαίων του RRF και την περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής του φιλοσοφίας.

– Η Πειραιώς ενισχύει επίσης την ψηφιακή της πλατφόρμα, εγκαινιάζοντας τη νέα ψηφιακή της τράπεζα εντός του 2023.

– Ο Όμιλος Πειραιώς θα δημοσιεύσει χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2022 στις 24 Φεβρουαρίου 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις 2023

– Περαιτέρω ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους, με εκτίμηση για εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή άνω των 0,45 ευρώ το 2023, υψηλότερα έναντι της εκτίμησης για άνω των 0,37 ευρώ το 2022, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2022.

– Δημιουργία εποπτικού κεφαλαίου 100 μονάδων βάσης περίπου το 2023, μέσω ισχυρής οργανικής κερδοφορίας.

– 1,7 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου, με νέες χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

– Κορυφαία λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα κάτω του 42% και μείωση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων 2% περίπου, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.

– Περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, οδηγώντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κάτω του 6%, και δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις άνω του 60%.

– Επέκταση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου άνω του 2%, ως αποτέλεσμα υψηλότερων επιτοκίων σε έναν ενισχυμένο ισολογισμό, προσαρμόζοντας παράλληλα τα καταθετικά επιτόκια σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές τραπεζικές τάσεις.

– Διατήρηση των καθαρών εσόδων προμηθειών ως προς το ενεργητικό στο 0,6%, στο πλαίσιο ενός επεκτεινόμενου ισολογισμού.

– Η επιτυχής υλοποίηση του Προϋπολογισμού του 2023, στον οποίο βασίζονται οι μελλοντικές εκτιμήσεις, θα επιτρέψει στη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να προετοιμάσει το έδαφος για διανομή κεφαλαίου προς τους μετόχους, σε συνάρτηση με τις συνθήκες και τις εποπτικές απαιτήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: