Όλυμπος: Χωρίς αναθεώρηση λόγω κορωνοϊού προχωρά το business plan

Ανάπτυξη μεριδίων και επέκταση σε αγορές του εξωτερικού προτεραιοποιεί η Ελληνική Γαλακτοκομεία ΑΕ- Οι στόχοι μετά τις εξαγορές Δουμπιά και Κλιάφα.

Αύξηση κύκλου εργασιών και μεριδίων, ενίσχυση της εξωστρέφειας με επέκταση υπαρχουσών επενδύσεων και ανάπτυξη νέων συμφωνιών σε χώρες όπως Ρουμανία, Ιταλία και Γερμανία αλλά και χρηματοδότηση του πλάνου ανάπτυξης 2020-2022 αποτελούν ορισμένους από τους στόχους της εταιρείας Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, που αναπτύσσει μεταξύ άλλων το σήμα Όλυμπος.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία, που απέκτησε φέτος την εταιρεία μεταλλικού νερού Δουμπιά, θυγατρική της εταιρείας Μαλαματίνα και την εταιρεία αναψυκτικών Κλιάφα θεωρεί τους παραπάνω στόχους εφικτούς παρά τις προκλήσεις εν μέσω πανδημίας. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διοίκηση, επειδή η δραστηριότητα του ομίλου αφορά στην παραγωγή κυρίως γαλακτοκομικών προϊόντων η επιδημία δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την ζήτηση. Ως εκ τούτου δεν έχει αναθεωρηθεί το επενδυτικό  της πλάνο, το οποίο προχωρά βάση του αρχικού σχεδιασμού ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα είναι επαρκή και εξυπηρετούν ομαλά τις λειτουργικές υποχρεώσεις. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τις οικονομικές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, όπου συνεχίζεται η ανάπτυξη των πωλήσεων και ο όμιλος συνεχίζει να παράγει κέρδη.

Σημειώνεται ότι το 2019 ο κύκλος εργασιών του ομίλου, που απασχολεί πάνω από 1400 άτομα προσωπικό, ανήλθε σε 372,639 εκατ. ευρώ με αύξηση 9,79%, τα μικτά κέρδη του ανήλθαν σε 75,611 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας μικρή υποχώρηση 2,73%, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 49,051 εκατ. ευρώ με μείωση 9,46% και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 18,657 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 15,54%. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανέρχονται σε 1,318 εκατ. ευρώ έναντι 222 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Οι απαιτήσεις από πελάτες του ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό των 64,943 εκατ. ευρώ έναντι 70,748 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, λόγω κυρίως της αύξησης του κύκλου εργασιών και της βελτίωσης της μέσης εισπραξιμότητας από 76 ημέρες την προηγούμενη χρήση, σε 63 ημέρες στην παρούσα χρήση. Η καθαρή θέση του ομίλου ανέρχεται στο ποσό 200,410 εκατ. ευρώ έναντι 184,950 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανήλθαν σε 132,496 εκατ. ευρώ έναντι 151,804 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης και αφορούν κυρίως ομολογιακό δάνειο που σύναψε η εταιρεία με το οποίο αναδιάρθρωσε σημαντικό μέρος του δανεισμού της και με το οποίο θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας.

Οι εξαγορές

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ απέκτησε την 1.6.2020 το 100% των μετοχών της εταιρείας αναψυκτικών ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ με έδρα τα Τρίκαλα και στις 2.6.2020 η θυγατρική πλέον εταιρεία ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ απέκτησε το 77,88% της εταιρείας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού ΔΟΥΜΠΙΑ- ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΑΕ με έδρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Με τις συγκεκριμένες εξαγορές ο όμιλος επεκτείνεται περαιτέρω στον κλάδο των τροφίμων.

Η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση δύο ισόποσων κοινών ομολογιακών δανείων με τις τράπεζες Alpha Bank και Eurobank αξίας 10 εκατ. ευρώ έκαστο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Οι 10 στόχοι της στρατηγικής

Σύμφωνα με την στρατηγική της επιχειρηματικής οικογένειας Σαράντη που βρίσκεται στο τιμόνι της Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ οι στόχοι που θα επιδιώξει να επιτύχει είναι:

  1. Η Όλυμπος έχει θεσπίσει στόχους τους οποίους θεωρεί εφικτούς, παρά τις προκλήσεις στο περιβάλλον, οι οποίοι συνοψίζονται ως εξής:
  2. Διατήρηση/αύξηση μεριδίου αγοράς και αύξηση κύκλου εργασιών με επίκεντρο τα στρατηγικής σημασίας προϊόντα.
  3. Εξαγωγικός προσανατολισμός ο οποίος θα ισχυροποιήσει τα brands του Ομίλου και θα επιτρέψει να αντισταθμιστούν οι αυξημένοι, λόγω οικονομικών συνθηκών, επιχειρηματικοί κίνδυνοι.
  4. Μεγιστοποίηση της επένδυσης στη Ρουμανία με περαιτέρω επέκταση στην Ρουμάνικη αγορά και την ευρύτερη βαλκανική αγορά.
  5. Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην Ιταλία.
  6. Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην Γερμανία μέσω εμπορικών συμφωνιών/ συνεργασιών.
  7. Συνεχής και αδιάκοπη βελτίωση των προϊόντων μέσα από συστηματική εργασία και έρευνα ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή που απαιτεί υψηλά ποιοτικά standards, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και συγκρατημένες τιμές.
  8. Μείωση κόστους κυρίως με αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, των λειτουργικών τομέων και των δικτύων διανομής. Η αναδιοργάνωση είναι μια συνεχής διαδικασία συντονισμού των στρατηγικών στόχων και προσαρμογής της Εταιρείας στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.
  9. Χρηματοδότηση επιχειρησιακού πλάνου 2020-2022
  10. Κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας και των θυγατρικών της με προγραμματισμένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Εν κατακλείδι, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι στόχοι είναι διαχειρίσιμοι και εφικτοί για την επόμενη χρήση παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες κυρίως εξαιτίας της πανδημίας που προκάλεσε ο Covid-19 που δυσχεραίνουν πολύ τις προσπάθειες προγραμματισμού και έγκαιρης αντίδρασης.