Ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Intrakat με την Πρίσμα Δομή ΑΤΕ

Απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας πραγματοποίησε η Intrakat.

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Πρίσμα Δομή ΑΤΕ από την Ιntrakom Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων & Μεταλλικών Κατασκευών (Intrakat).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, εχθές (30-12-2014) καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την Intrakat της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας Πρίσμα Δομή ΑΤΕ και ολοκληρώθηκε έτσι η συγχώνευση των ως άνω εταιρειών.

Η εν λόγω συγχώνευση διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τη συγχώνευση αυτή δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές της Intrakat, καθόσον η απορροφούσα κατείχε το σύνολο των μετοχών της απορροφούμενης με αξία κτήσεως ίση προς το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας.