Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Εθνικής Τράπεζας

Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Εθνικής Τράπεζας
Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Η τράπεζα ανακοίνωσε τα τελικά στοιχεία κάλυψης της συνολικής αύξησης ως προς όλα τα σκέλη αυτής.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εθνικής Τράπεζας την 4.12.2015 με την οποία ενημέρωσε τους επενδυτές για την κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα έως και 1.000.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή της τράπεζας, που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων ποσού έως 4.482 εκατ. ευρώ, όπως αποφάσισε η από 17.11.2015 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, η τράπεζα ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τελικά στοιχεία κάλυψης της συνολικής αύξησης ως προς όλα τα σκέλη αυτής.

Ειδικότερα, με την από 08 Δεκεμβρίου 2015 απόφασή του, το διοικητικό συμβούλιο προσδιόρισε το ποσό κατά το οποίο εν τέλει καλύφθηκε μερικώς η συνολική αύξηση, καθώς και τον τελικό αριθμό των νεοεκδοθεισών άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών από την αύξηση ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας διαπίστωσε ότι η αύξηση καλύφθηκε μερικώς, κατά την έννοια του αρ. 13α του κ.ν. 2190/1920, ήτοι, κατά 2.192.372.169,30 ευρώ, με την έκδοση 7.307.907.231 νέων μετοχών, διαπιστώνοντας περαιτέρω ότι η ως άνω μερική κάλυψη πραγματοποιήθηκε, ως ακολούθως:

– Αύξηση κατά ποσό 457.455.543,30 ευρώ καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών, με ανάληψη 1.524.851.811 νέων μετοχών, στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς,

– αύξηση κατά ποσό 299.955.738,30 ευρώ καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών, με ανάληψη 999.852.461 νέων μετοχών, στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα,

– αύξηση κατά ποσό 694.906.185 ευρώ καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών που προέρχονται από την εθελοντική άσκηση διαχείρισης παθητικού – Πρόταση Ανταλλαγής Τίτλων, με ανάληψη 2.316.353.950 νέων μετοχών από τους κατόχους των ως άνω τίτλων, στο πλαίσιο της άσκησης διαχείρισης παθητικού,

– αύξηση κατά ποσό 63.593.954,70 ευρώ καλύφθηκε με εισφορά σε είδος που συνίσταται στην αναγκαστική μετατροπή σε νέες μετοχές υποχρεώσεων της τράπεζας, δυνάμει της εφαρμογής της υπ. αριθμ. 45/7.12.2015 ΠΥΣ και στην ανάληψη 211.979.849 νέων μετοχών από τους δικαιούχους των υποχρεώσεων που υπήχθησαν στην Αναγκαστική Μετατροπή της ως άνω ΠΥΣ (ενν. πλην των δικαιούχων των προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας).

– αύξηση κατά ποσό 676.460.748 ευρώ καλύφθηκε με εισφορά εις είδος ομολόγων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας με ανάληψη 2.254.869.160 νέων μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στο αρ. 7 του ν. 3864/2010 και την υπ. αρ. 36/2.11.2015 ΠΥΣ.

Με την ως άνω απόφασή του, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ενέκρινε την ως άνω κατανομή και διάθεση των 7.307.907.231 νέων μετοχών στους νέους μετόχους της τράπεζας.

Συνεπεία της έκδοσης της υπ. αριθμ. 45/7.12.2015 ΠΥΣ μετατράπηκαν (σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6α του ν. 3864/2010) αναγκαστικά σε 1.603.700.987 κοινές μετοχές της τράπεζας, το σύνολο των τότε υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών της τράπεζας.

Μετά την ως άνω ολοκλήρωση της συνολικής αύξησης και της μερικής κάλυψης αυτής, το διοικητικό συμβούλιο σε συνεδρίασή του την 09.12.2015 πιστοποίησε με σχετική απόφασή του την ως άνω καταβολή της αύξησης με μετρητά και εισφορές σε είδος, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, κατόπιν της αποτίμησης των εν λόγω ομολόγων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 του ν.3864/2010, όπως ισχύει. Ακολούθως, το διοικητικό συμβούλιο διαπίστωσε, προσαρμόζοντας το σχετικό άρθρο του Καταστατικού για το μετοχικό κεφάλαιο ότι το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 2.744.145.458,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.147.151.527 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Οι νέες μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών σε άυλη μορφή με πίστωση της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών στο ΣΑΤ, σύμφωνα με τις σχετικές εγγραφές.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περαιτέρω, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας κατά την από 8.12.2015 συνεδρίασή του, σε εφαρμογή της από 17.11.2015 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 2.029.200.000 ευρώ με την έκδοση 20.292 υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης 100.000 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν αποκλειστικά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τα προβλεπόμενα στις παρ.2 και 5γ. του του ν. 3864/2010, στην υπ. αριθμ. 36/2015 ΠΥΣ και στο ν.3156/2003, όπως ισχύουν. Κατόπιν της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Εγγραφής και του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου που συνομολογήθηκε μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας κατά την από 9.12.2015 συνεδρίασή του πιστοποίησε την εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας αξίας 2.029.200.000 ευρώ σε ολοσχερή κάλυψη του ποσού του ως άνω ομολογιακού δανείου, κατόπιν της αποτίμησης αυτών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 ν.3864/2010, όπως ισχύει.

Κατά τα ανωτέρω, εάν στο ως άνω αναφερόμενο ποσό κάλυψης της αύξησης, όπως προκύπτει, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, προστεθεί η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) του ομίλου της τράπεζας που συνεπάγονται:

(α) η Αναγκαστική Μετατροπή των προνομιούχων μετοχών ΠΑΨ του εδαφίου μζ του αρ. 4 του Καταστατικού της Τράπεζας,

(β) το κεφαλαιακό κέρδος από την Πρόταση Ανταλλαγής Τίτλων και

(γ) η έκδοση και κάλυψη των Μετατρέψιμων Ομολογιών της Τράπεζας από το ΤΧΣ, τότε υπερκαλύπτεται το σύνολο των προσδιορισθεισών Κεφαλαιακών Αναγκών της Τράπεζας υπό το δυσμενές σενάριο (Ευρώ 4.482 εκατ.) με βάση τη σχετική απόφαση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.