Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ: Στα 192,5 εκατ. ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2020

Σε 192,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΓΕΚΑ για το 2020 έναντι 179,2 εκατ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση για τέταρτο συνεχόμενο έτος.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 33,4 εκατ. ευρώ έναντι 30,8 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 2,6 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 13,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,0 εκατ. ευρώ το 2019 και τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε 8,9 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, συγκριτικά με τη χρήση του 2019, καταγράφηκαν ζημίες, προ και μετά φόρων, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 2,3 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 1,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Αναφορικά με τις ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 2,3 εκατ. έναντι κερδών 0,4 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη χρήση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αρνητική επίδραση που είχαν συγκεκριμένα μη λειτουργικά στοιχεία του Ισολογισμού όπως ζημίες επενδυτικών ακινήτων στις Θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού, η μηδενική επίδραση συμμετοχής σε κοινοπραξίες σε αντιδιαστολή με το συγκριτικό έτος 2019 κατά το οποίο είχαν συμβάλλει θετικά καθώς και η επιβάρυνση από το χρηματοοικονομικό κόστος σε σύγκριση με την χρήση 2019 κατά την οποία ενσωματώθηκε όφελος λόγω της αναδιάρθρωσης του μακροπρόθεσμου δανεισμού (ΔΠΧΑ 9), συνετέλεσαν στη μείωση των καθαρών αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Τα βασικότερα στοιχεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2020 είναι τα ακόλουθα:

Αύξηση των πωλήσεων κατά 7,4%, η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση των πωλήσεων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών (+7,5%) όσο και στην αύξηση των πωλήσεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών logistics (+7,3%). Ειδικότερα, στον τομέα της εμπορίας τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διαθέτοντας ισχυρή και εδραιωμένη θέση στην αγορά της Ελλάδας και της Ρουμανίας κατάφερε να αναπτύξει τις πωλήσεις του κατά 8,3% και 6,1% αντίστοιχα σε σχέση με το 2019.

Αύξηση της μικτής κερδοφορίας κατά 2,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019 όπου, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, έχει διατηρηθεί το μικτό περιθώριο κέρδους στο 17,37% σε σχέση με 17,22% το 2019.

Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε 5,6 εκατ. ευρώ από 4,8 εκατ. ευρώ στο 2019, έχοντας διατηρήσει το λειτουργικό του κόστους σε χαμηλά επίπεδα, παρά το συνεχές εκτεταμένο πλάνο προώθησης καθώς και των απαιτούμενων έκτακτων δαπανών αντιμετώπισης της πανδημίας κατά τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου (έξοδα διάθεσης, διοίκησης, λοιπά έσοδα/έξοδα) αυξήθηκαν τη χρήση 2020 κατά 7,0%, σε οριακά μικρότερο ποσοστό δηλαδή από ότι οι πωλήσεις, με αποτέλεσμα το λειτουργικό περιθώριο EBIT (κέρδη προ τόκων και φόρων) να διαμορφωθεί σε 2,89% το 2020 συγκριτικά με 2,69% το 2019.