Όμιλος Fourlis: Μείωση πωλήσεων 9,3% στο τρίτο τρίμηνο

Πωλήσεις 119,8 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος Fourlis το τρίτο τρίμηνο του 2020 έναντι 132,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, μειωμένες κατά 9,3%. Σε σύνολο εννεαμήνου παρουσίασε πωλήσεις 279,3 εκατ. ευρώ έναντι 339,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, μειωμένες κατά 17,7%, λόγω της σημαντικής επίδρασης των μέτρων κατά της εξάπλωσης της επιδημίας του κορωνοϊού.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 17,5 εκατ. ευρώ έναντι 21,1 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019. Σε σύνολο εννεαμήνου ανήλθαν σε 33,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 44,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ), το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 10,1 εκατ. ευρώ έναντι 13,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ σε σύνολο εννεαμήνου ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ έναντι 20,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019. Τα κέρδη προ φόρων, το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 8,9 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019, ενώ σε σύνολο εννεαμήνου οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 3,0 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 7,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019. Ο Όμιλος Fourlis το τρίτο τρίμηνο του 2020 παρουσίασε κέρδη μετά φόρων 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο του εννεάμηνου παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους 3,1 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Fourlis κατά την 30/09/2020 ήταν 113,9 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 116,3 εκατ. την ίδια ημερομηνία του 2019.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ο Όμιλος συνέχισε τις επενδύσεις σε ότι αφορά την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, των πληροφοριακών συστημάτων και τη λειτουργία των logistics centers, προκειμένου η επιχειρησιακή και εμπορική του λειτουργία όχι μόνο να συνεχίζεται απρόσκοπτα, αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε εντός του τρίτου τριμήνου 2020 η επέκταση κατά 7.500 τ.μ. της επιφάνειας αποθήκευσης και διαχείρισης παραγγελιών ηλεκτρονικού εμπορίου για την αυτοματοποίηση της παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Έτσι, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στο εννεάμηνο του 2020 έφτασαν τα 39 εκατ. ευρώ σε σχέση με 25 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2019, αυξημένες κατά 56%.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), το τρίτο τρίμηνο του 2020 παρουσίασε πωλήσεις 75,7 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 11,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (85,2 εκατ. ευρώ). Σε σύνολο εννεαμήνου παρουσίασε πωλήσεις 181,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 16,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2019 (218,1 εκατ. ευρώ). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το εννεάμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά 18,6%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 13,4% συγκρινόμενες με το εννεάμηνο του 2019.

Το EBITDA το τρίτο τρίμηνο του 2020, ανήλθε σε 11,0 εκατ. ευρώ έναντι 13,6 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019, ενώ σε σύνολο εννεαμήνου το EBITDA ανήλθε σε 21,3 εκατ. ευρώ έναντι 25,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) το τρίτο τρίμηνο του 2020 ήταν 8,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019. Σε σύνολο εννεαμήνου, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 12,8 εκατ. ευρώ έναντι 14,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ ενώ σε σύνολο εννεαμήνου τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν στα 44,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 5,9% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019 (46,9 εκατ. ευρώ). Σε σύνολο εννεαμήνου οι πωλήσεις ανήλθαν στα 97,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 19,4% σε σχέση με το εννεάμηνο (121,2 εκατ. ευρώ). Στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 10,9%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική μείωση 28,9%.

Η δραστηριότητα λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών το τρίτο τρίμηνο του 2020, παρουσίασε EBITDA 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019. Σε σύνολο εννεαμήνου το EBITDA ανήλθε σε 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,4 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ), το τρίτο τρίμηνο του 2020, ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019. Σε σύνολο εννεαμήνου οι ζημίες προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 0,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ τόκων και φόρων 6,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019. Τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο τριμήνου ήταν μηδενικά, ενώ σε σύνολο εννεαμήνου η δραστηριότητα παρουσίασε ζημιές προ φόρων 6,4 εκατ. ευρώ.