Όμιλος MIG: Αύξηση 26 εκατ. στις ενοποιημένες πωλήσεις του 2015

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στο σύνολο των θυγατρικών σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου MIG, το 2015, κατέγραψαν ετήσια αύξηση 26 εκατ. ευρώ, ήτοι 2,3% και ανήλθαν στα 1,14 δισ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών, το 2015, σχεδόν διπλασιάστηκαν σε κέρδη 162,8 εκατ. ευρώ έναντι 89,2 εκατ. ευρώ, το 2014. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου οφείλεται, κυρίως, στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών Attica, Vivartia και ΥΓΕΙΑ, αλλά και στη συνεχιζόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων των υπολοίπων θυγατρικών του ομίλου. Η πλειοψηφία των θυγατρικών διεύρυνε περαιτέρω τα μεικτά περιθώρια κέρδους (το δημοσιευμένο ενοποιημένο μεικτό περιθώριο κέρδους για τον όμιλο αυξήθηκε κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες, ετησίως, στο 28,5%), βελτίωσε περαιτέρω την αποδοτικότητα και συνέχισε τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους. Τούτο συνέβαλε στη σημαντική διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες, ετησίως, στο 14,2%.

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιρειών συμμετοχών και των ζημιών απομείωσης αξίας επενδυτικών ακινήτων, σχεδόν διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε κέρδη 125,1 εκατ. ευρώ έναντι 66,3 εκατ. ευρώ, το 2014, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών.

Η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA του ομίλου συνέτεινε στην επίτευξη κερδοφορίας στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) για πρώτη φορά από το 2009. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBIT ανήλθαν σε κέρδη 42,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 17,8 εκατ. ευρώ, το 2014.

Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα για το 2015 ανήλθαν σε ζημία 113,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 172,6 εκατ. ευρώ, το 2014. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν (α) κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 7,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 17,5 εκατ. ευρώ, το 2014, (β) φορολογική επιβάρυνση για το 2015 ποσού 18,3 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στις ελληνικές επιχειρήσεις στο 29% έναντι 26% και (γ) ζημίες απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού ύψους 50,1 εκατ. ευρώ έναντι 69,1 εκατ. ευρώ, το 2014.

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV), την 31.12.2015, ανήλθε στα 783 εκατ. ευρώ (έναντι 923 εκατ. ευρώ, την 31.12.2014), που αντιστοιχεί σε 0,83 ευρώ ανά μετοχή (έναντι 0,98 ευρώ, την 31.12.2014).

Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα σε ενοποιημένη βάση για τον όμιλο ανήλθαν στα 174 εκατ. ευρώ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου, την 31.12.2015, ανήλθαν στα 1,69 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 59 εκατ. ευρώ έναντι της 31.12.2014.

Οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του ομίλου MIG κατέγραψαν, κατά τη διάρκεια του 2015, σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους.

– Όμιλος Attica: Το κυριότερο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων 2015 είναι η επίτευξη των υψηλότερων κερδών την τελευταία δεκαετία τόσο σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (κέρδη 80,7 εκατ. ευρώ έναντι 46,4 εκατ. ευρώ, το 2014) όσο και αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη 56,8 εκατ. ευρώ έναντι 22,4 εκατ. ευρώ, το 2014). Παράλληλα, η σημαντική αυτή ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη μετά από φόρους να ανέλθουν στα 33,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ, το 2014. Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στα παραπάνω είναι η ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων και η αναδιάταξη του στόλου, η βελτίωση του μεταφορικού έργου και των εσόδων ανά δρομολόγιο, καθώς και η εξοικονόμηση καυσίμων, η οποία, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών των καυσίμων, επέφερε μείωση του λειτουργικού κόστους.

– Όμιλος Vivartia: Τα κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων το 2015 είναι (α) η αύξηση των πωλήσεων (2%, ετησίως, στα 601,4 εκατ. ευρώ), (β) η σημαντική αύξηση κατά 78%, ετησίως, των λειτουργικών κερδών EBITDA στα 50,2 εκατ. ευρώ έναντι 28,2 εκατ. ευρώ, το 2014, απόρροια της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους και (γ) η επιστροφή στην κερδοφορία στο επίπεδο των αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη 19,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,7 εκατ. ευρώ, το 2014). Παράλληλα, ο όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 32,3%, το 2015) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 64,9%, το 2015). Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα, το 2015, ενισχύθηκε στο 26,6% έναντι 26,0%, το 2014.

– Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Τα κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων το 2015 είναι (α) η περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (αύξηση κερδών 86%, ετησίως, στα 22,0 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. ευρώ, το 2014) και (β) η επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 8,5 εκατ. ευρώ, το 2014). Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα της οριακής αύξησης των πωλήσεων (1%, ετησίως, στα 220,3 εκατ. ευρώ), παρά τις αντίξοες συνθήκες αγοράς, λόγω των φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας (το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε κατά περίπου 4,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 10%)». Στις δημοσιευμένες πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση, λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας.

Κατά τη διάρκεια του 2015, συνεχίστηκε η δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, μέσω της σταδιακής αποεπένδυσης από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές. Το Δεκέμβριο 2015, ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει ο όμιλος MIG στη Skyserv, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στα 18 εκατ. ευρώ. Επίσης, τον Ιούλιο 2015, ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει ο όμιλος MIG στις εταιρείες FAI rent-a-jet AG και FAI Asset Management GmbH, με το τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται στα 25,2 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου MIG Ευθύμιος Μπουλούτας, δήλωσε: «Παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, οι οικονομικές επιδόσεις του ομίλου MIG επέδειξαν σημαντική βελτίωση, απόρροια της συνεχιζόμενης λειτουργικής αναδιάρθρωσης. Όλες οι κύριες θυγατρικές εταιρείες πέτυχαν αύξηση των πωλήσεων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής τους κερδοφορίας, παρά το έντονα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Στο σύνολο του ομίλου, ο διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA αποδεικνύει την ορθότητα των στρατηγικών αποφάσεων, στο πλαίσιο της λειτουργικής αναδιάρθρωσης, ενώ, ταυτόχρονα, θωρακίζει τον όμιλο, για να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες και το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας».